Dochody ze sprzedaży materiałów kontrahentowi spoza specjalnej strefy ekonomicznej są zwolnione z CIT, jeżeli ta część robót wiąże się z produkcją strefowych wyrobów gotowych, lecz z obiektywnych przyczyn nie można jej wykonać w strefie.
Potwierdził to po raz kolejny Naczelny Sąd Administracyjny. Wcześniej takie same, korzystne dla firm wyroki zapadły m.in. 29 października 2019 r. (sygn. akt II FSK 809/18) i 15 lutego 2018 r. (sygn. akt II FSK 1276/16). W świetle ukształtowanej już linii orzeczniczej NSA nie ma przeszkód, by spółka działająca w specjalnej strefie ekonomicznej kupowała usługi pomocnicze poza strefą.
Reklama
Dyrektor KIS nie zmienia jednak zdania ani nie wycofuje złożonych już skarg kasacyjnych. W efekcie problem co jakiś czas wraca na wokandę NSA.
Najnowszy wyrok, z 20 sierpnia br., dotyczył spółki z branży motoryzacyjnej, która prowadziła działalność na terenie SSE na podstawie kilku zezwoleń. Firma opracowuje i produkuje podzespoły do karoserii i podwozi samochodów. Musi więc współpracować z kontrahentami spoza strefy.

Reklama
Czasem proces produkcji wygląda w ten sposób, że spółka kupuje materiał niezbędny do produkcji, sprzedaje go kontrahentowi spoza strefy, ten wykonuje swoją część pracy, a potem odsprzedaje przetworzone materiały (wyroby w toku) spółce. Następnie firma, w swoim zakładzie na terenie strefy, wykonuje swoją część pracy, a na koniec sprzedaje gotowy produkt odbiorcy końcowemu.
Spór z fiskusem dotyczył tego, jak spółka ma kwalifikować przychody ze sprzedaży materiałów na pierwszym etapie, gdy przekazuje je kontrahentom w celu ich przetworzenia dla potrzeb dalszego procesu produkcji, która będzie miała już miejsce w SSE. Czy są to przychody związane z działalnością strefową, a więc zwolnione z CIT, czy przychody z działalności pozastrefowej, od których trzeba zapłacić podatek?
Spółka uważała, że są to przychody strefowe, bo – jak tłumaczyła – nie można obróbki materiałów traktować jako działalności niezwiązanej z działalnością strefową.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że skoro ta część działalności spółki (związana z materiałami przekazanymi na zewnątrz strefy) nie jest prowadzona na terenie SSE, to nie jest objęta zwolnieniem z CIT.
Sądy przyznały jednak rację spółce. WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że między działalnością podstawową spółki a częścią produkcji wykonywaną przez kontrahentów poza strefą istnieje ścisły, nierozerwalny i funkcjonalny związek. Czynności wykonywane poza SSE stanowią więc integralną część działalności strefowej spółki. Dlatego całość działalności mieści się w zakresie zezwolenia strefowego otrzymanego przez spółkę, a dochody z tej działalności są dochodami strefowymi. W efekcie są one zwolnione z CIT.
Potwierdził to NSA. Sędzia Maciej Jaśniewicz wyjaśnił, że jeżeli określonych czynności wykonywanych z materiałów spółki nie można z obiektywnych przyczyn zrealizować w strefie, to należy je uznać za działalność pomocniczą. W efekcie, zdaniem NSA, dochód ze sprzedaży tych materiałów jest objęty zwolnieniem z podatku, tak jak podstawowa działalność strefowa spółki.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 20 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 1319/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia