JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Czy sprzedaż działki o powierzchni 0,99 ha nabytej w drodze spadku, a następnie podzielonej na osiem mniejszych, z których dwie zostały sprzedane, a podatnik zamierzał sprzedać również pozostałe działki, podlega podatkowi od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Ustawodawca wyraźnie powiązał pojęcie podatnika z pojęciem działalności gospodarczej, uzależniając przyznanie statusu podatnika VAT od prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza związana jest z profesjonalnym obrotem i w związku z tym powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością wykonywania. Oznacza to, że celem ustawodawcy było obciążenie podatkiem od towarów i usług z uwagi na jego charakter podmiotów profesjonalnych. VAT jest szczególną formą podatku obrotowego pobieranego w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego realizowanego w sposób zorganizowany i ciągły.

W konsekwencji wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego tylko wówczas, gdy została wykonana w ramach działalności gospodarczej. Okoliczność, że podmiot wykonuje czynności wymienione w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest wystarczającą przesłanką do ich opodatkowania VAT, bowiem musi działać w charakterze podatnika, czyli podmiotu wykonującego samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Oznacza to, że kryterium działalności gospodarczej wyklucza z grona podatników VAT osoby fizyczne, które takiej działalności nie prowadzą, nawet jeśli dokonują czynności podlegających opodatkowaniu.

Z uwagi na uniwersalny charakter definicji działalności gospodarczej zawartej w ustawie o VAT, podatnikiem jest każdy podmiot, który prowadzi samodzielnie określoną działalność w sposób zorganizowany i ciągły bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Podatnikiem staje się także ten, kto w sferze prowadzonej działalności jednorazowo wykonał czynność podlegającą opodatkowaniu w okolicznościach wskazujących na zamiar częstotliwego jej realizowania niezależnie od tego, czy po wykonaniu tej jednej czynności ostatecznie zaprzestanie jej wykonywania.

Przez zamiar wykonywania danej czynności w sposób częstotliwy należy rozumieć chęć, wolę powtarzalnego, a nie jednorazowego realizowania czynności składających się na istotę prowadzenia działalności. Istota częstotliwości wyczerpuje się w powtarzalności określonego działania. Bez znaczenia jest więc liczba oraz czas, w którym dokonywana jest transakcja.

W opisanym przypadku nie ma podstaw, aby stwierdzić, że podatnik sprzedając kilka działek wyodrębnionych z jednej dokonuje zorganizowanej dostawy nieruchomości gruntowych, a tym samym występuje w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Opodatkowaniu podlega jedynie ta czynność zrealizowana w formie zorganizowanej sprzedaży towaru (gruntu) poprzedzonej zakupem dokonanym w celu odsprzedaży, wskazująca na zamiar jej kontynuacji w tej formie.

Zatem przedmiotowe działki stanowią majątek prywatny podatnika, a sprzedając je korzysta on z przysługującego mu prawa do swobodnego rozporządzania własnym majątkiem. Nie można więc uznać zbycia takiego gruntu za częstotliwą dostawę towarów, a tym samym nie mieści ona w definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z powyższym sprzedaż tych działek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z 25 lutego 2008 r. (nr III-2/443-42.1/53237/08/DP)