Wypłata dywidendy nie jest kosztem podatkowym, więc i różnice kursowe powstałe w związku z jej wypłatą nie mają wpływu na dochód do opodatkowania – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Zgodził się zarazem ze spółką, że różnice te mogą powstać, gdy wartość własnych środków zgromadzonych na rachunku walutowym różni się w dacie wypływu z konta spółki od ich wartości na dzień wpływu na to konto.
Spytała o to spółka z o.o., w której podjęta została uchwała o podziale zysku i wypłacie dywidendy. Złożyły się na to w całości zysk netto z 2019 r. oraz część środków pochodzących z kapitału zapasowego.
Dywidendę otrzymali wspólnicy będący jednocześnie spółkami posiadającymi siedzibę poza terytorium Polski. Kwota dywidendy została wyrażona w uchwale w złotych, ale wspólnicy zdecydowali (w tej samej uchwale), że dywidenda będzie wypłacona w euro. Uchwalono, że kursem przeliczeniowym będzie średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień podjęcia uchwały.
We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że w dniu wypłaty dywidendy powstały dwojakiego rodzaju różnice kursowe:
  • na rozrachunkach ze wspólnikami w wyniku przeliczenia dywidendy wypłaconej w euro według kursu średniego z dnia poprzedzającego wypłatę dywidendy (a tym samym zastosowania dwóch różniących się średnich kursów przeliczeniowych NBP: jednego z dnia poprzedzającego dzień uchwalenia dywidendy, a drugiego z dnia poprzedzającego wypłatę dywidendy),
  • od środków zgromadzonych na rachunku walutowym spółki (również euro).
W związku z tym spółka spytała:
  • czy różnice kursowe powstałe na rozrachunkach z udziałowcami w wyniku przeliczenia dywidendy (ze złotych na euro) są podatkowe,
  • czy w związku z wypłatą dywidendy w euro powstaną podatkowe różnice kursowe na wypłacie środków zgromadzonych na rachunku walutowym spółki.

Wypłata dywidendy

Spółka była zdania, że przeliczenie dywidendy z jednej waluty na drugą nie skutkuje powstaniem podatkowych różnic kursowych, bo i sama wypłata dywidendy nie jest ani przychodem, ani kosztem jego uzyskania. Jest to tylko realizacja prawa wspólnika do udziału w zyskach spółki, wynikającego z art. 191 kodeksu spółek handlowych – argumentowała spółka.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że wypłata dywidendy jest tylko podziałem zysku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i w żaden sposób nie stanowi wydatku umożliwiającego powstanie przychodu, jak też nie jest związana z utrzymaniem ani z zabezpieczeniem źródła przychodu.
Skoro więc dywidenda nie jest kosztem podatkowym, to i różnice kursowe powstałe w związku z jej wypłatą nie mają wpływu na dochód do opodatkowania.

Wypływ z konta

Spółka uważała natomiast, że różnice kursowe powstaną z powodu przeliczenia na złote środków zgromadzonych przez nią na rachunku walutowym – jeżeli wystąpi różnica ich wartości w dacie wypływu z konta i ich wpływu na to konto.
Spółka wskazywała, że nie są to różnice statystyczne, tylko całkiem realne, związane z samą operacją wyzbycia się waluty. Nie ma przy tym znaczenia, za co spółka płaci, istotny jest tu sam fakt wypływu waluty z jej rachunku walutowego – argumentowała.
Nawiązała tu do art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, zgodnie z którymi różnice kursowe (dodatnie lub ujemne) powstają, jeżeli wartość nabytych środków w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa bądź wyższa od wartości tych środków w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.
Zgodnie z art. 15a ust. 4 przy obliczaniu różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.
Spółka uważała zatem, że różnice kursowe powstaną od jej własnych środków wypłaconych z rachunku walutowego w oparciu o:
  • kurs przyjęty do wyceny wpływów kwoty rozchodowywanej waluty, oraz
  • kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wypłatę dywidendy.
Dyrektor KIS i w tym zakresie w pełni się z nią zgodził.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 sierpnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.240.2020.1.ŚS