Osoby zasiadające w radzie nadzorczej banku spółdzielczego oraz ich małżonkowie, krewni i powinowaci do drugiego stopnia są podmiotami powiązanymi dla tej instytucji – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Za nieistotne uznał to, że każda z tych osób nie ma co najmniej 25 proc. głosów w organie kontrolnym lub stanowiącym banku. Ważne – stwierdził – że posiadają one „faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie przez tę instytucję kluczowych decyzji gospodarczych” (art. 11a ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT).
Chodziło o bank z 12-osobową radą nadzorczą, która pełni nadzór i kontrolę nad szeroko rozumianą działalnością banku, odpowiada za powoływanie i odwoływanie w tajnym głosowaniu członków zarządu itd.
Bank działa jako spółdzielnia, więc każdy jego członek (także należący do rady nadzorczej) posiada, bez względu na liczbę udziałów, prawo do jednego głosu.
Bank twierdził, że z tego powodu nie zostały spełnione warunki do uznania członków rady nadzorczej bądź osób z nimi spokrewnionych (małżonków, krewnych, powinowatych do drugiego stopnia) za podmioty powiązane. Żaden z nich nie posiada bowiem co najmniej 25 proc. praw głosu w organie kontrolnym lub stanowiącym ani nie posiada faktycznej zdolności do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych. A jest to wymagane w świetle art. 11a ust. 2 ustawy o CIT.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Odwołał się do uzasadnienia nowelizacji z 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159), w którym wyjaśniono, że za podmiot powiązany należy uznać również taki, który mimo braku formalnego umocowania w organach stanowiących lub kontrolnych może w istotny sposób wpływać na kluczowe decyzje gospodarcze innego podmiotu. Osoby fizyczne mogą wpływać na kluczowe decyzje dla funkcjonowania banku zarówno poprzez sprawowanie funkcji w radzie nadzorczej, jak i w sposób pośredni dzięki małżonkowi, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia – stwierdził dyrektor KIS.
Z tego powodu każda transakcja realizowana pomiędzy bankiem a taką osobą musi odpowiadać realiom rynkowym, a po przekroczeniu ustawowych progów (2 mln lub 10 mln w zależności od rodzaju transakcji) powinno się sporządzić dla niej dokumentację cen transferowych.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 10 sierpnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.231.2020.2.BG.