Spółka prowadząca hurtownię odzieży dziecięcej ma sklep internetowy. W przypadku transakcji internetowych klienci dość często dokonują zapłaty za pośrednictwem systemów natychmiastowej płatności (PayU, PayPal). Wtedy spółka po otrzymaniu informacji, że zapłata wpłynęła na konto, wystawia fakturę i wysyła towar. Jak należy rozliczać transakcję dla celów podatkowych i ujmować w księgach rachunkowych?
W przypadku sprzedaży internetowej zapłata za transakcję może zostać zrealizowana przed wydaniem towaru za pośrednictwem systemów natychmiastowej płatności typu PayU czy PayPal. W systemach tych zapłata za towar wpływa na rachunek bankowy pośrednika finansowego, ale w momencie zarejestrowania tego wpływu podatnik (sprzedawca internetowy) może dysponować tymi środkami, podejmując decyzję o ich wypłacie z konta typu PayU czy PayPal lub pozostawieniu ich na tym koncie. Z tego powodu organy podatkowe uznają, że przychód podatkowy (CIT/PIT) oraz obowiązek podatkowy (VAT) z tytułu sprzedaży towarów, za którą zapłata nastąpiła za pośrednictwem systemów natychmiastowej płatności, powstaje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy pośrednika finansowego, a nie dopiero z chwilą wpływu tych środków na rachunek bankowy sprzedawcy internetowego. W tej sytuacji przychód podatkowy powstaje zgodnie z art. 12 ust. 3a pkt 2 ustawy o CIT oraz art. 14 ust. 1c pkt 2 ustawy o PIT. Aby uniknąć rozbieżności między prawem podatkowym i bilansowym, wskazane jest, aby według tej samej zasady wyznaczyć moment uzyskania przychodu bilansowego przez sprzedawcę internetowego. Dla celów VAT wpływ pieniędzy na rachunek pośrednika finansowego skutkuje także powstaniem obowiązku podatkowego na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT (zob. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 grudnia 2014 r., nr IPPP1/443-1254/14-2/MP).
PRZYKŁAD
Sprzedaż odzieży
Spółka otrzymała zamówienie złożone przez internet na sprzedaż odzieży dla dzieci. Wartość transakcji na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wyniosła 369 zł (300 zł wartość netto + 69 zł VAT). Klient 31 sierpnia zapłacił za towar za pośrednictwem systemu natychmiastowej płatności. Tego samego dnia spółka wystawiła fakturę oraz wydała towar. Firma jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Należność za towar wpłynęła na rachunek bankowy spółki 1 września. Przykład pomija kwestię prowizji pobranej przez pośrednika finansowego.
Zapisy w księgach rachunkowych sierpnia:
1. Wpływ środków pieniężnych na konto w systemie natychmiastowej płatności:
• Wn konto 139 „Środki pieniężne w drodze” 369 zł;
• Ma konto 200 „Należności od odbiorców” 369 zł.
2. Faktura – sprzedaż towarów:
a) wartość brutto:
• Wn konto 200 „Należności od odbiorców” 369 zł;
b) wartość netto:
• Ma konto 730 „Sprzedaż towarów” 300 zł;
c) podatek należny:
• Ma konto 222 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT należnego” 69 zł.
Zapisy w księgach rachunkowych września:
1. Wpływ środków pieniężnych z konta w systemie natychmiastowej płatności na rachunek firmowy spółki:
• Wn konto 130 „Rachunek bankowy” 369 zł,
• Ma konto 139 „Środki pieniężne w drodze” 369 zł.
Jeżeli sprzedaż towarów nastąpiła na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, to zasadniczo wymaga ona ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Jednak na podstawie par. 2 rozporządzenia ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w związku z poz. 36 załącznika z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 r., zwolniona jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Organy podatkowe potwierdzają, że podatnicy dokonujący sprzedaży towarów w formie wysyłkowej realizowanej za pośrednictwem systemów PayU czy PayPal korzystają z tego zwolnienia (zob. interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lipca 2019 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.348.2019.2.EW, i z 14 sierpnia 2019 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.350.2019.2.AJ), przy założeniu, że przedmiotem tych transakcji nie są towary wymienione w par. 4 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.Podstawa prawna
• art. 12 ust. 3a pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1262)
• art. 12 ust. 3a pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 865; ost.zm. Dz.U. z 2020 r., poz. 1262)
• art. 19a ust. 8, art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r., poz. 1106)
• par. 2, par. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2519)