Wartość początkowa budynku, ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca dla celów obliczenia podatku tzw. minimalnego, nie może być pomniejszana o wartość odpisów amortyzacyjnych – stwierdził dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej.
Chodzi o podatek od przychodów z budynków. Podstawą opodatkowania jest tu wartość początkowa budynku. Fiskus wciąż uważa, że nie można jej pomniejszać o odpisy amortyzacyjne.
Reklama
Zapadły już co najmniej dwa wyroki, które podważają jego wykładnię. Chodzi o nieprawomocne orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 kwietnia 2019 r. (sygn. akt III SAM/a 1905) i z 22 maja 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 1903/18).

Reklama
WSA, wydając je, nie miał wątpliwości, że skoro przepisy określające podstawę opodatkowania odwołują się do wartości początkowej środka trwałego ustalanej co miesiąc, to wartość ta jest zmienna. Może więc nie tylko rosnąć (np. w wyniku ulepszenia środka trwałego), ale również maleć.
Podatnik, powołując się na te wyroki WSA, spytał więc dyrektora KIS, czy ustalając na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość środka trwałego, może ją pomniejszyć o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych w poprzednich miesiącach.
Dyrektor KIS się z tym nie zgodził. Wyjaśnił, że gdyby ustawodawca chciał wprowadzić takie rozwiązanie, to zapisałby to tak, jak w art. 16k ustawy o CIT. W przepisie tym jest wprost mowa o wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy. Natomiast art. 24b ust. 3 ustawy o CIT dotyczący podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków nie wskazuje na możliwość pomniejszania wartości początkowej o dokonane odpisy amortyzacyjne ‒ podkreślił organ.
Na potwierdzenie swojej wykładni przywołał odpowiedź, której Ministerstwo Finansów udzieliło w czasie konsultowania projektu przepisów. „Ideą podatku od nieruchomości komercyjnych jest, aby jego wysokość była powiązana z zakładanym zwrotem z inwestycji w nieruchomość oraz z potencjalną zdolnością nieruchomości do generowania przychodu czynszowego. Odniesienie się do wartości brutto pozwala na równomierne rozłożenie w czasie ciężaru podatku” – wyjaśnił wówczas resort.
Spór dotyczy zarówno stanu prawnego obowiązującego do końca 2018 r. (gdy podatek był nazywany minimalnym), jak i obecnych przepisów, znowelizowanych od 1 stycznia 2019 r. (dziś zwany jest podatkiem od przychodów z budynków). Nie zmieniły się bowiem przepisy dotyczące ustalania wartości budynków na pierwszy dzień miesiąca, na co również zwrócił uwagę dyrektor KIS w najnowszej interpretacji.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 28 lipca 2020r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.191.2019.1.PB