Po ostatniej zmianie przepisów zniknął obowiązek przekazywania półrocznych Rb-BZ1 i RB-BZ2. Przypominamy pozostałe oraz aktualne terminy w zakresie budżetu państwa i samorządu
Koniec lipca to szczególnie dużo obowiązków związanych z przekazywaniem sprawozdań kwartalnych w zakresie budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Uporządkowaliśmy je zgodnie z najważniejszymi terminami. W tabelach uwzględniono zasadę, zgodnie z którą gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to terminem przekazania po upływie okresu sprawozdawczego jest (nie później niż) pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

Bez niektórych sprawozdań

Z pewnością ważną informacją jest to, że w tym roku liczba sprawozdań, o jakich trzeba pamietać, się zmniejszyła. Nie ma już bowiem półrocznych sprawozdań Rb-BZ1 i Rb-BZ2. 11 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym. Zgodnie z jego przepisami zniesiono obowiązek sporządzania półrocznych sprawozdań Rb-BZ1 i Rb-BZ2. Ta zmiana ma po raz pierwszy zastosowanie do sprawozdań półrocznych już za pierwsze półrocze 2020 r. Jej celem było zmniejszenie obciążeń nałożonych na dysponentów w toku wykonywania ustawy budżetowej. Jak podał resort finansów w komunikacie na swojej stronie, celem tej regulacji jest zmniejszenie obciążeń nałożonych na dysponentów w toku wykonywania ustawy budżetowej. Wprowadzana zmiana oznacza rezygnację z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym, w tym z wykonania:
  • planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich,
  • planu finansowego państwowego funduszu celowego,
  • planu finansowego agencji wykonawczej,
  • planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej oraz
  • planu finansowego państwowej osoby prawnej.
Jednocześnie jednostki nadal mają możliwość stosowania rozwiązań zarządczych związanych z monitoringiem oraz nadzorem nad efektywnością i skutecznością realizacji celów w trakcie roku budżetowego – w zakresie dostosowanym do specyfiki i potrzeb poszczególnych jednostek.
Nadal też są aktualne następujące rodzaje sprawozdań:
  • Rb-BZ1 – roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym;
  • Rb-BZ2 – roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym.
Sprawozdanie roczne sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich – z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych. Sprawozdania roczne mogą być korygowane w szczególnych, uzasadnionych na piśmie przypadkach, do 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.

SP-1

Przypominamy też, że dziś (20 lipca br.) upływa termin złożenia do RIO – przez organ podatkowy (wójta, burmistrza, prezydenta) jednostki samorządu terytorialnego części B – sprawozdania podatkowego w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego (SP-1). Robi się to wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule „Część B sprawozdania SP-1 – jak ustrzec się błędów i wykazać zwolnienia z powodu epidemii” – dodatek Samorząd i Administracja, DGP nr 126 z 1 lipca 2020 r. Sprawozdania tego nie uwzględniono w tabeli, gdyż jest to sprawozdanie podatkowe a nie typowo budżetowe.
SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Termin Rodzaj dokumentu Jednostki
przekazujące otrzymujące
22 lipca kwartalne sprawozdania Rb-NDS za II kwartały 2020 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe
kwartalne sprawozdania Rb-30S, Rb-34S za II kwartały 2020 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe
kwartalne sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2020 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe
kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2020 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego regionalne izby obrachunkowe
23 lipca kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2020 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego dysponenci główni przekazujący dotacje
30 lipca kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2020 r. regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów (plik bazy danych) i GUS
kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za II kwartały 2020 r. kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego Ministerstwo Finansów – Departament Gwarancji i Poręczeń oraz Główny Urząd Statystyczny
kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2020 r. regionalne izby obrachunkowe Ministerstwo Finansów
SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA
Termin Rodzaj dokumentu Jednostki
przekazujące otrzymujące
20 lipca kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2020 r. dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) dysponenci główni środków budżetu państwa
23 lipca kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2020 r. prezes Funduszu Zapasów Interwencyjnych minister właściwy do spraw energii
kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2020 r. prezes zarządu PFRON minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za II kwartały 2020 r. kierownicy agencji wykonawczych ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2020 r. dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
28 lipca kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2020 r. dysponenci części budżetowych Główny Urząd Statystyczny, NIK
30 lipca kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2020 r. dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa (dane ze sprawozdań MF przekazuje NIK)
kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2020 r. ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa (dane ze sprawozdań MF przekazuje NIK)
kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za II kwartały 2020 r. dysponent części budżetowej Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa (dane ze sprawozdań MF przekazuje NIK)
kwartalne sprawozdanie Rb-35 za II kwartały 2020 r. ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa (dane ze sprawozdań MF przekazuje NIK)
kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2020 r. dysponenci części budżetowych Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa (dane ze sprawozdań MF przekazuje NIK)
kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2020 r. dysponenci główni środków budżetu państwa Główny Urząd Statystyczny
kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za II kwartały 2020 r. kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego Ministerstwo Finansów – Departament Gwarancji i Poręczeń oraz Główny Urząd Statystyczny
W tabeli pominięto sprawozdania miesięczne, a także jednostki posiadające osobowość prawną i pozostałe jednostki ©℗
Podstawa prawna
• rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1393; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 156)
• rozporządzenie ministra finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773)
• rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 704; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. 1229)
• rozporządzenie ministra finansów z 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1229)
• rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2455).