Nie tylko sprzedawca jest zainteresowanym w rozumieniu ordynacji podatkowej i może wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej – uznał WSA w Białymstoku.
Sprawa dotyczyła spółki, która importuje z Białorusi cement. Transport odbywa się koleją i realizuje go na zlecenie spółki inny podmiot, powiązany z nią kapitałowo i osobowo. Firma, nabywająca usługi transportowe, chciała wiedzieć, czy są one opodatkowane 23-proc. VAT.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił wydania interpretacji, bo uznał, że pytanie spółki nie dotyczy jej indywidualnej sprawy. Stwierdził, że nie jest ona podmiotem zainteresowanym w rozumieniu ordynacji podatkowej, a zgodnie z art. 14b par. 1 tej ustawy tylko zainteresowany może wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej.
Dyrektor KIS uznał, że w tej sprawie o interpretację może wystąpić usługodawca, bo to na nim ciąży obowiązek prawidłowego rozliczenia VAT. To on bowiem może uzyskać ochronę wynikającą z zastosowania się do interpretacji. Skoro spółka jest tylko nabywcą (usługobiorcą), to nie można uznać jej za zainteresowanego w rozumieniu ordynacji.
Spółka się z tym nie zgodziła i złożyła zażalenie, a następnie skargę do sądu. Wskazała, że ustalenie stawki VAT ma znaczenie dla obu stron umowy – usługodawcy i usługobiorcy. Gdyby bowiem jako nabywca rozliczyła podatek nieprawidłowo, to musiałaby go później korygować. Musiałaby też liczyć się z możliwością zakwestionowania ksiąg rachunkowych przez organy podatkowe.
WSA w Białymstoku zgodził się ze spółką, że ma ona interes prawny w tym, by wystąpić o interpretację.
Wyjaśnił, że zainteresowanym wydaniem interpretacji jest każda osoba, u której wystąpiło lub może wystąpić zdarzenie mające konsekwencje podatkowe. Jeśli chodzi o VAT, to zainteresowanym może być zarówno sprzedawca – w zakresie podatku należnego, jak i nabywca – w zakresie podatku naliczonego. Podatek naliczony ma bowiem wpływ na zobowiązanie podatkowe nabywcy.
Podobnie orzekał już Naczelny Sąd Administracyjny, m.in. w wyroku z 20 marca 2019 r. (sygn. akt I FSK 351/17). Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Białymstoku z 24 czerwca 2020 r., sygn. akt I SA/Bk 405/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia