Gmina nie mogła odliczyć całego VAT od wydatków mieszanych, związanych z remontem świetlicy i budynku urzędu gminy. Przysługiwało jej odliczenie częściowe – orzekł NSA.
To kolejny wyrok rozstrzygający, czy przed 2016 r., gdy nie było jeszcze przepisów o prewspółczynniku VAT, można było odliczyć cały podatek naliczony. Tym razem chodziło o budowę i remont świetlic wiejskich, remont budynku urzędu gminy oraz koszty bieżące związane z utrzymaniem tych nieruchomości.
Gmina wskazała, że świetlicę wykorzystuje zarówno do działalności gospodarczej (odpłatny wynajem), jak i własnych, związanych z zadaniami nałożonymi ustawą o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713). Podobnie budynek urzędu, który w większości służy do wykonywania czynności urzędowych (niepodlegających VAT), ale częściowo do działalności gospodarczej (np. opodatkowanej dostawy wody).
Gmina uważała, że skoro nie jest w stanie określić, w jakiej części świetlica i budynek urzędu są wykorzystywane do działalności opodatkowanej, a w jakiej do działalności spoza VAT (bo nie było wtedy jeszcze prewspółczynnika), to może odliczyć cały podatek związany z wydatkami na inwestycje i kosztami utrzymania budynkóvw.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy był innego zdania. Uznał, że gmina może odliczyć podatek tylko w tej części, która jest związana z działalnością gospodarczą.
Interpretację tę uchylił WSA w Bydgoszczy. Powołał się na uchwałę NSA z 24 października 2011 r. (sygn. akt I FPS 9/10), z której wynikało, że czynności niepodlegające VAT nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego. Sąd stwierdził, że skoro polski ustawodawca nie wprowadził metod określania prewspółczynnika, to podatnik może odliczać cały VAT (z wyjątkiem podatku służącego czynnościom podlegającym VAT, lecz zwolnionym z tej daniny).
NSA uchylił wyrok WSA. Sędzia Bożena Dziełak wyjaśniła, że uchwała z 2011 r. straciła aktualność i obecnie decydujące znaczenie ma wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 maja 2019 r. (sygn. akt C-566/17). TSUE orzekł, że brak w polskiej ustawie metod określania prewspółczynnika nie oznacza, iż gmina mogła odliczyć cały podatek naliczony, skoro tylko jego część ma związek z działalnością gospodarczą.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 25 czerwca 2020 r., sygn. akt I FSK 1236/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia