27 czerwca zmarł nasz pracownik. W związku z tym, że wynagrodzenia należne za dany miesiąc wypłacamy do 10. dnia miesiąca następnego, to pracownik nie otrzymał wynagrodzenia za przepracowaną część czerwca. W jaki sposób należy ująć w księgach rachunkowych wypłatę wynagrodzenia za okres od 1 do 27 czerwca? Czy należy potraktować je jak zwykłe wynagrodzenie pracownicze i potrącić wszystkie składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy?
Bez względu na to, kiedy pracodawca otrzymał informację o zgonie pracownika, z dniem jego śmierci stosunek pracy wygasa. Z dniem śmierci pracownika (27 czerwca), na który jednoznacznie wskazuje akt zgonu, prawo do wynagrodzenia ze stosunku pracy przekształca się w prawa majątkowe ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku, które przechodzą w równych częściach na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinne w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli takich osób nie ma wskazanych, prawa te wchodzą do spadku (art. 63¹ par. 1 i par. 2 kodeksu pracy).
Wynagrodzenie za pracę oraz inne należności ze stosunku pracy – jak np. ekwiwalent za urlop – wypłacone uprawnionej osobie po zmarłym pracowniku (np. małżonkowi) jako prawa majątkowe nie podlegają składkom ZUS. Dla celów PIT wynagrodzenie po zmarłym pracowniku stanowi przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o PIT. Od przychodu tego pracodawca jest obowiązany potrącić zaliczkę na podatek dochodowy według najniższej stawki podatkowej, tj. w wysokości 17 proc. (art. 41 ust. 1 ustawy o PIT).
Wynagrodzenie za przepracowaną przez zmarłego pracownika część miesiąca wraz z innymi należnościami wynikającymi ze stosunku pracy (np. ekwiwalentem za urlop) – jako wynagrodzenia pracownicze – obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki (konto 404 „Wynagrodzenia”). Ewidencja wynagrodzenia ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku, przekazanego z rachunku bankowego uprawnionej osoby, może przebiegać następująco:
1. LP – wartość brutto wynagrodzenia:
• Wn konto 404 „Wynagrodzenia” lub konto zespołu 5,
• Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”.
2. LP – zaliczka na podatek dochodowy według stawki 17 proc.
• Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki”,
• Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne”.
3. WB – wypłata wynagrodzenia:
• Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki”,
• Ma konto 130 „Rachunek bankowy”.
Podstawa prawna:
• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568)
• art. 18, art. 41 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)
• art. 63¹ par. 1 i par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495)