Przychód – co to?

Przychód to uzyskana kwota pieniędzy bez uwzględniania podatków oraz kosztów poniesionych na ich uzyskanie. Przychód można uzyskać z tytułu:

  • stosunku pracy
Reklama
  • prowadzenia działalności gospodarczej
  • pracy nakładczej
  • pracy wykonywanej w ramach stosunku służbowego
  • posiadanych nieruchomości.

Dochód – co to?

Dochód to to różnica między przychodem a poniesionymi kosztami. Jest istotnym wskaźnikiem sytuacji finansowej firmy lub osoby fizycznej.
Wyróżnia się dwa rodzaje dochodu:

  • dochód brutto uzyskiwany po odjęciu od przychodów kosztów, przed opodatkowaniem, tj. koszty-koszty uzyskania przychodu
  • dochód netto, czyli suma będąca różnicą przychodów i kosztów oraz z uwzględnieniem już podatku dochodowego, tj. (koszty – koszty uzyskania przychodu) – podatek dochodowy

Aby dochód w ogóle mógł zaistnieć, koszty w danym okresie muszą być mniejsze niż przychody, inaczej nie będzie dochodu, tylko strata.

Przychód liczy się sumując należne kwoty netto, tj. bez naliczonego podatku VAT.

Przychód i dochód oblicza się w konkretnym okresie, zazwyczaj miesięcznie, kwartalnie i rocznie.