Gminna jednostka prowadząca placówki opiekuńczo-wychowawcze powinna potrącać zryczałtowany 19-proc. PIT od oprocentowania kwot ze świadczenia wychowawczego z programu 500 plus pobieranego dla swoich wychowanków – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadała gminna jednostka organizacyjna prowadząca trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze. Od lipca 2019 r. dzieci przebywające w tych placówkach mają prawo do świadczenia wychowawczego z programu 500 plus w trybie określonym w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821). Takie świadczenie jest przeznaczane w szczególności na „rozwój zainteresowań oraz zwiększanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej”.
Zgodnie z art. 113a ustawy wniosek o wypłatę składa dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Pieniądze są wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który raz w miesiącu przekazuje je na wyodrębniony rachunek bankowy gminnej jednostki organizacyjnej. Ta zaś dokonuje księgowań na konta analityczne poszczególnych wychowanków.
Niezależnie od tego raz w miesiącu bank wypłaca na konto gminnej jednostki oprocentowanie od środków zdeponowanych ze świadczenia wychowawczego. Jest ono następnie proporcjonalnie doliczane do sum zgromadzonych na kontach wychowanków.
Dzieci otrzymują pieniądze z chwilą uzyskania pełnoletniości bądź depozyty są przenoszone do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Gminna jednostka sądziła, że w chwili likwidacji takiego depozytu może wypłacić wychowankowi całą znajdującą się na nim kwotę, t.j. świadczenie główne i odsetki bez potrącania podatku dochodowego.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że jednostka powinna co miesiąc potrącać 19-proc. podatek od odsetek naliczanych przez bank i wpłacać go do 20. dnia następnego miesiąca do urzędu skarbowego. Przypomniał, że takie obowiązki mają – jako płatnicy – przedsiębiorcy, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej zgodnie z art. 41 ust. 4 i art. 42 ustawy o PIT.
Ponadto gminna jednostka powinna – jako płatnik – do końca stycznia wystawić deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR – wskazał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 9 czerwca 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.217.2020.2.RS