Od 1 października do końca 2020 r. nie trzeba będzie ujmować w jednolitym pliku kontrolnym paragonów z NIP nabywcy wystawionych na kwotę do 450 zł. Ale do 30 września br. taki obowiązek pozostanie.
Wynika to z projektu rozporządzenia, który wprowadzi zmiany do innego rozporządzenia – z 15 października 2019 r., określającego szczegółowy zakres danych, które trzeba wykazywać w ewidencji VAT, w tym docelowo w nowym JPK_V7 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988).
Nowy JPK_V7 miał wejść w życie najpierw 1 kwietnia br., potem termin ten został przesunięty na 1 lipca, lecz tarczą 4.0. (która czeka na rozpatrzenie przez Senat) po raz kolejny zostanie on odroczony, tym razem do 1 października br. Dopiero od tego dnia nowy JPK_V7 zacznie obowiązywać wszystkich przedsiębiorców (małych, średnich i dużych).
Reklama
Analogicznie przesuwany jest moment wejścia w życie przepisów wykonawczych.
Najpierw rozporządzenie z 15 października 2019 r. miało zacząć obowiązywać od kwietnia br., potem termin ten został przesunięty na 1 lipca br. (rozporządzeniem z 1 kwietnia 2020 r., Dz.U. poz. 576). Teraz miałby on zostać przełożony na 1 października br. Tak zakłada projekt kolejnego rozporządzenia.
To pociąga za sobą istotne skutki w zakresie wykazywania w JPK uproszczonych faktur, tj. paragonów z NIP nabywcy wystawionych na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (albo 100 euro). Przepisy epizodyczne wyłączają je z JPK czasowo, tj. do 31 grudnia 2020 r.
Ponieważ regulacje rozporządzenia z 15 października 2019 r. miałyby wejść w życie – zgodnie z projektem zmian – od 1 października br., to dopiero od tego dnia będzie możliwość nieujmowania faktur uproszczonych w JPK. To oznacza, że jeżeli minister finansów nie zmieni przepisów epizodycznych, podatnicy nie będą wykazywać uproszczonych faktur w jednolitym pliku kontrolnym zaledwie przez trzy miesiące (październik, listopad i grudzień). Obecnie taki wymóg istnieje i obowiązywałby on jeszcze do końca września br.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – w konsultacjach