Zwolnione z podatku dochodowego są przede wszystkim świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz zasiłki porodowe. Do świadczeń rodzinnych zalicza się: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, zapomogę wypłacaną przez gminy oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Z podobnego zwolnienia korzystają alimenty przyznane na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny.

Osoby, które otrzymują zasiłki i świadczenia zwolnione z podatku, dochodów tych nie rozliczają w zeznaniu rocznym. Nie oznacza to, że bezwzględnie nie dokonują rozliczenia rocznego. Jeśli pomimo dochodów zwolnionych uzyskali w 2007 roku inne dochody opodatkowane, powinny się z nich rozliczyć do końca kwietnia 2008 r. Najczęściej będą to drobne kwoty, np. z umowy zlecenia, które osoba otrzymująca świadczenia zwolnione z podatku wykonywała dorywczo w ciągu 2007 roku. Co ważne, nawet gdy dochód z tych prac dorywczych nie przekroczył kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku (czyli w 2007 roku kwoty 3015 zł), należy złożyć zeznanie roczne. Złożenie takiego zeznania będzie korzystne dla podatnika, gdyż przy dochodzie poniżej 3015 zł pobrane przez płatników zaliczki będą stanowiły nadpłatę podlegającą zwrotowi.