Nie ma podatku, jeżeli najemca korzysta z lokalu wyłącznie do celów mieszkaniowych, także gdy przebywają tam jego pracownicy. Co innego jednak, gdy mieszkanie podnajmie.
Potwierdzają to kolejne interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dotyczą sytuacji, w której właściciel mieszkania wynajmuje je na cele mieszkaniowe firmie. Gdyby wynajął je osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie byłoby wątpliwości, że w grę wchodzi zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z podatku usługi w zakresie wynajmowania (lub wydzierżawiania) nieruchomości o charakterze mieszkalnym (lub części nieruchomości), na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.
Czy jednak zwolnienie to ma zastosowanie, gdy najemcą lokalu jest firma? To zależy od zapisów umowy i stanu faktycznego.
Różnice widać na przykładzie dwóch najnowszych interpretacji. W jednej dyrektor KIS stwierdził, że taki wynajem będzie objęty zwolnieniem z VAT (interpretacja z 26 maja 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.287.2020.1.JM). W drugiej, że do budżetu powinien trafić podatek w wysokości 23 proc. (z 18 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.225.2020.1.ASY).
Obie interpretacje potwierdzają utrzymującą się już od dłuższego czasu wykładnię.

Bez podatku

Pierwsza dotyczyła właściciela mieszkania, który wynajął je spółce z o.o. W umowie wyraźnie wskazano, że najem jest wyłącznie na cele mieszkaniowe. W umowie podano nawet z imienia i nazwiska pracowników spółki, którzy mieli tam zamieszkiwać. Zastrzeżono również, że najemca nie będzie korzystał z lokalu w inny sposób.
Wynajmujący był zdania, że taki najem jest zwolniony z VAT, a na potwierdzenie swojego stanowiska powołał się na interpretacje dyrektora KIS m.in.: z 5 grudnia 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.651.2019.1.MWJ), z 1 sierpnia 2019 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.269.2019. 2.EW), z 15 lipca 2019 r. (sygn. 0115-KDIT1-1.4012.327.2019. 1.IK) oraz z 12 lipca 2019 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012. 261.2019.2.KOM).
Z interpretacji tych wynikało, że nie znaczenia to, iż stroną wynajmu nie jest pracownik, tylko w jego imieniu występuje firma.
Dyrektor KIS ponownie potwierdził tę wykładnię. Stwierdził, że skoro z umowy w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że nieruchomość ma charakter mieszkalny i może być wykorzystana przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych pracowników, to ma zastosowanie zwolnienie z VAT.

Z 23 procent

Druga interpretacja była niekorzystna, ale dlatego, że i sytuacja była nieco inna. Właściciel mieszkania zamierzał bowiem wynająć je przedsiębiorcy, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej miał je podnajmować kolejnym najemcom, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Zgoda na podnajęcie lokalu byłaby zapisana w umowie między właścicielem lokalu a najemcą (czyli przedsiębiorcą).
Właściciel uważał, że w tym wypadku również powinno wchodzić w grę zwolnienie z VAT. Podkreślał, że finalnie mieszkanie jest wynajmowane na cel mieszkaniowy i nie powinien mieć znaczenia status najemcy lokalu, czyli to, że prowadzi on działalność gospodarczą.
Dyrektor KIS zgodził się z tym, że zwolnienie nie jest uzależnione od rodzaju ani formy prawnej usługobiorcy. Decydujący jest natomiast sposób wykorzystywania nieruchomości przez najemcę. Chodzi o to, aby realizował on w tym lokalu cele mieszkaniowe – stwierdził organ.
Wyjaśnił, że w tej sprawie sytuacja taka nie będzie miała miejsca, bo najemca nie będzie wynajmował nieruchomości na cele mieszkaniowe, tylko w celach dalszego podnajmu. Na potwierdzenie przywołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2018 r. (sygn. akt I FSK 1182/16), w którym sąd podkreślił, że ustawodawca nie zwolnił z opodatkowania wynajmu lub dzierżawy nieruchomości „na cele działalności gospodarczej, polegającej na wynajmie nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe”.
Podobne stanowisko dyrektor KIS prezentował już we wcześniejszych interpretacjach, np. z 7 marca 2019 r. (0115-KDIT1-1.4012. 61.2019.1.EA).
Interpretacje dyrektora KIS z 26 maja 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.287. 2020.1.JM, oraz z 18 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.225.2020.1.ASY