Koszty opracowania nowatorskiego produktu, który spółka wykorzysta w swojej działalności dłużej niż przez rok, powiększą jego wartość początkową, od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne ‒ wyjaśnił w interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Spytała o to spółka, która w 2017 r. pozyskała dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na opracowanie protypowego produktu. Prace nad nim zakończyła we wrześniu 2019 r. Zgodnie z umową zawartą z PARP nie mogła sprzedać tego prototypu przez trzy lata. Zakwalifikowała więc go do wartości niematerialnych i prawnych i zaczęła co miesiąc amortyzować w księgach rachunkowych.
We wniosku o interpretację wskazała, że wydatki poniesione na prototyp nie stanowią prac rozwojowych, o których mowa w art. 15 ust. 4a ustawy o CIT. Sądziła natomiast, że dla celów podatkowych będzie mogła odliczyć je jednorazowo.
Wśród tych wydatków było m.in. wynagrodzenie kadry kierującej pracami nad prototypem oraz cena za kompleksowe wykonanie poszczególnych elementów prototypu. Spółka uważała, że są to koszty pośrednie, ponieważ były ponoszone bez związku z jakimkolwiek konkretnym przychodem. Powinny się raczej odnosić do przychodów, jakie zostaną osiągnięte w przyszłości w związku z uruchomieniem nowej linii produkcyjnej, o ile klienci wykażą zainteresowanie prototypem.
Była więc przekonana, że może je odliczyć od przychodu już w dacie poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT.
Innego zdania był dyrektor KIS. Stwierdził, że prototyp spełni definicję środka trwałego w rozumieniu art. 16a ust. 1 ustawy o CIT. Stanowi bowiem własność spółki, jest kompletny, zdatny do użytku, a okres jego użytkowania w działalności gospodarczej będzie dłuższy niż rok. To oznacza, że wydatki poniesione na jego opracowanie powiększą jego wartość początkową, od której spółka powinna dokonywać odpisów amortyzacyjnych – wyjaśnił organ. Dodał, że dotyczy to także wynagrodzenia kadry, która kierowała pracami nad projektem.
Dyrektor KIS zaznaczył natomiast, że kosztem podatkowym nie będą odpisy amortyzacyjne od tej części wartości początkowej prototypu, która została sfinansowana ze środków PARP. Wynika to z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.42.2020.2.MF