Naczelnicy urzędów skarbowych wydali już 35 tys. decyzji w sprawie ulg w spłacie zobowiązań dla poszkodowanych pandemią. Ponad dwie trzecie rozstrzygnięć zapadło na korzyść podatników – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP.
DGP
Resort wyjaśnia, że podatnicy złożyli już 56 tys. wniosków o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, w których powołali się na problemy związane z epidemią koronawirusa. Z tego większość, bo aż 53,5 tys., złożyli przedsiębiorcy.
Fiskus rozpatrzył już większość z nich. Wydał 35 tys. rozstrzygnięć, z czego w 23,6 tys. przypadków przyznał ulgę. – Decyzjami o udzieleniu ulg objęta jest kwota ponad 1,5 mld zł – podał resort.
To nie koniec, bo wnioski o pomoc spływają do fiskusa wręcz lawinowo – około 6 tys. na tydzień. Mówiła o tym Dagmara Olechowska, naczelnik wydziału spraw wierzycielskich w departamencie poboru podatków w Ministerstwie Finansów, podczas wideo konferencji zorganizowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Resort finansów zapewnia, że rozpatrywanie tych wniosków to priorytet. W tym celu Ministerstwo Finansów wysłało do naczelników urzędów skarbowych specjalne pisma, aby były one załatwiane bez zbędnej zwłoki. Informowaliśmy o tym w artykule „Łatwiej o ulgi w spłacie podatków i zaległości” (DGP nr 62/2020).

Jaka pomoc

Chodzi o ulgi w spłacie zobowiązań, które przyznaje fiskus na podstawie przepisów ordynacji podatkowej. O co mogą ubiegać się podatnicy? Jeśli nie minął jeszcze termin zapłaty podatku, można wnioskować o:
  • odroczenie tego terminu lub
  • rozłożenie zapłaty podatku na raty.
Jeśli powstała już zaległość podatkowa, można starać się o:
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub
  • odroczenie lub rozłożenie na raty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
  • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
Zgodnie ze specustawą opłaty prolongacyjnej się nie nalicza, gdy decyzja fiskusa zostanie wydana na wniosek złożony w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonych w związku z koronawirusem albo 30 dni po ich odwołaniu.

Ważny interes

Warunkiem udzielenia ulgi jest ważny interes podatnika lub interes publiczny. Pojęcia te nie są uregulowane w przepisach.
– Ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, losowa utrata majątku – tłumaczyła podczas wideokonferencji Dagmara Olechowska.
Interes publiczny to z kolei sytuacja, gdy zapłata zaległości spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, bez których nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych.

Wniosek o ulgę

We wniosku podatnik musi dobrze opisać swój problem. Fiskus wprawdzie wie, że niektóre branże są poszkodowane w wyniku pandemii, co wpływa na płynność finansową, ale jak wyjaśniła Dagmara Olechowska, sam nie może tego domniemywać. Dlatego podatnik musi to dobrze opisać i wyjaśnić, jak pomoc skarbówki przełoży się na jego sytuację. Przykładowo wskazać, że umożliwi mu to wypłatę wynagrodzeń lub zapłatę zobowiązania wobec kontrahenta.
Podatnik powinien się też odnieść we wniosku do własnego interesu lub interesu publicznego. – Może wskazać, że ulga umożliwi dalsze prowadzenie działalności gospodarczej, że zyskają też kontrahenci – tłumaczyła przedstawicielka MF. Chodzi bowiem o to, że brak płatności przez jednego kontrahenta może spowodować efekt kuli śnieżnej. W interesie publicznym jest natomiast to, aby przedsiębiorcy przetrwali kryzys i w perspektywie długoterminowej przynosili wpływy do budżetu państwa.
Do wniosku podatnik powinien dołączyć też wszelkie dokumenty, które uzasadniają jego prośbę. Mogą to być m.in.: oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej, informacje np. ze sprawo zdania finansowego. Jeżeli nie zostaną dołączone, organ rozpatrzy sprawę na podstawie materiału dowodowego zebranego we własnym zakresie.
Wniosek można złożyć przez internet za pośrednictwem strony www.biznes. gov.pl. Konieczne jest w tym przypadku posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.