Sprzedaż budynku pensjonatu stanowi w całości źródło przychodów z działalność gospodarczej. Nawet jeśli nieruchomość jest współwłasnością małżeńską, a działalność gospodarczą prowadzi tylko jeden z małżonków.

Stwierdził tak dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej. Wydał ją na wniosek podatniczki, która w 2012 r. wraz z mężem kupiła prawo użytkowania wieczystego dwóch działek geodezyjnych wraz z własnością pensjonatu i niewielkiego składu na opał. Zakup został sfinansowany z ich pieniędzy wspólnych, nieruchomość stała się współwłasnością w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej.

Żona nie prowadzi działalności, gospodarczej, mąż – tak. To on w ramach swojej firmy poniósł udokumentowane fakturami VAT wydatki na ulepszenie budynku, dobudowanie zadaszonego grilla i nowego ogrodzenia oraz utwardzenia gruntu kostką brukową. W 2015 r. pensjonat po remoncie została oddany do użytku. Żona wyraziła pisemną zgodę na to, by wspólna nieruchomość służyła działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie przez męża. Ten włączył budynki i budowle do ewidencji środków trwałych, zaś działalność pensjonatu dokumentował w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz w ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb VAT.

Z przyczyn osobistych małżonkowie postanowili nieruchomość sprzedać, pojawiło się w związku z tym pytanie, jak potraktować spodziewany przychód z tego tytułu w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych. Według podatniczki, powinien być dzielony od ceny sprzedaży „po połowie”, przy czym jej część byłaby przychodem ze źródła „odpłatne zbycie nieruchomości”, zaś część jej mąż - przychodem z działalności gospodarczej.

Podatniczka nie wskazała, dlaczego zależy jej na takiej interpretacji. Możliwym wytłumaczeniem jest to, że jeśli „odpłatne zbycie nieruchomości” poza działalnością gospodarczą nastąpi po upływie pięciu lat od końca roku jej wybudowania lub zakupu, podatku PIT płacić nie trzeba.

Dyrektor KIS nie zgodził się jednak z wnioskiem podatniczki, by przychód ze sprzedaży pensjonatu na cele podatkowe podzielić „po połowie” między męża i żonę. Uznał, że planowana sprzedaż budynków i budowli w całości będzie stanowić źródło przychodów z działalności gospodarczej męża, nie spowoduje zaś w ogóle powstania przychodu po stronie wnioskodawczyni.

Takie stanowisko fiskus wywodzi z tego, że przychodami z działalności gospodarczej są m.in. przychody z odpłatnego zbycia składników majątku używanych w tej działalności (z wyjątkiem wymienionych w ustawie nieruchomości mieszkalnych), gdy spełnione są łącznie trzy warunki:

  • Składnik majątku wykorzystywano dla celów prowadzonej działalności gospodarczej;
  • Składnik ten stanowi/stanowił środek trwały w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • Składnik majątku podlegał ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W opisanym przykładzie budynki i budowle pensjonatu od 2015 r. spełniały te warunki. „Jednocześnie, z powołanych przepisów nie wynika, aby sposób opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej był uzależniony od tego, czy składnik majątku jest we współwłasności małżeńskiej, czy też nie” – pisze dyrektor KIS.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 maja 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.221.2020.1.HD