Klient złożył zamówienie na towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT na kwotę brutto 24 tys. zł. W związku z tym, że wpłacił dwie zaliczki w kwotach 7 tys. zł oraz 8 tys. zł, wystawiliśmy dwie faktury zaliczkowe na te kwoty oraz fakturę końcową na kwotę 9 tys. zł. Czy faktury te powinny być oznaczone przez nas wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”?
Z dniem 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy określające obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (zob. dodany art. 108a ust. 1a ustawy o VAT). Towarzyszyło temu m.in. wprowadzenie obowiązku oznaczania niektórych faktur wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”. Z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT wynika, że obowiązek ten istnieje, jeżeli łącznie spełnione są trzy warunki, tj.:
  • faktura wystawiana jest na rzecz podatnika (tj. podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu VAT);
  • faktura dokumentuje dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT;
  • faktura wystawiana jest na kwotę należności ogółem (kwotę brutto) przekraczającą 15 tys. zł.
  • Liczba transakcji split payment zbliżyła się w grudniu do 6 mln operacjiBiała lista VAT, split payment, paragon bez NIP. Poznaj sankcje, które obowiązują od 1 stycznia 2020 r.
Pojawia się pytanie, jakie kwoty uznać należy za kwotę należności ogółem na fakturach zaliczkowych oraz fakturach końcowych wystawianych po wystawieniu faktur zaliczkowych. Według mnie są to odpowiednio: kwota otrzymanej całości lub części zapłaty (w przypadku faktur zaliczkowych) oraz suma wartości towarów lub usług pomniejszona o wartość otrzymanych części zapłaty (w przypadku faktur końcowych wystawianych po wystawieniu faktur zaliczkowych). W omawianym przypadku kwoty te wynoszą, odpowiednio: 7 tys. zł, 8 tys. zł oraz 9 tys. zł, a więc żadna z nich nie przekracza 15 tys. zł. W konsekwencji uważam, że w przedstawionej sytuacji żadna z wystawionych faktur nie musiała zostać oznaczona wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”.
Zastrzec jednak pragnę, że kwestia ta nie jest całkowicie oczywista, a jednocześnie nie są mi znane żadne wyjaśnienia organów podatkowych jej dotyczące. Kwestii tej nie wyjaśnił także minister finansów w objaśnieniach z 23 grudnia 2019 r. w sprawie mechanizmu podzielonej płatności. W konsekwencji na razie nie wiadomo, czy organy podatkowe podzielają zaprezentowane stanowisko.
Podstawa prawna
• art. 106e ust. 1 pkt 18a oraz art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568)