Jeżeli wspólnota mieszkaniowa podejmie decyzję, że będzie prowadziła tylko pozaksięgową ewidencję nieruchomości, to nie musi składać jej szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Taki obowiązek nie wynika z przepisów – potwierdził dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej.
Z pytaniem wystąpiła wspólnota mieszkaniowa, która ‒ jak tłumaczyła ‒ prowadzi odpowiednią ewidencję dla każdej zarządzanej wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 532 ze zm.). Nie posiada osobowości prawnej, ale podlega ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Co roku składa więc CIT-8 i uiszcza należny podatek.
Wspólnota chciała się upewnić, że nie ma obowiązku składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego. Potwierdził to dyrektor KIS, a na marginesie tylko zwrócił uwagę na to, że obecnie sprawozdania finansowe składa się do szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a nie do urzędu skarbowego. Wyjaśnił jednak, że wspólnota mieszkaniowa w ogóle nie musi sporządzać sprawozdań finansowych. Ma jedynie obowiązek prowadzenia dla każdej nieruchomości wspólnej ewidencji pozaksięgowej:
  • kosztów zarządu nieruchomością wspólną, oraz
  • zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także
  • rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.
Dyrektor KIS wyjaśnił, że jest to minimalny wymóg ewidencyjno-rachunkowy nałożony przez ustawodawcę. Prowadzenie takiej ewidencji pozaksięgowej (pozabilansowej) nie rodzi obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego – potwierdził.
Podkreślił natomiast, że istotna jest tu decyzja (uchwała) samej wspólnoty.
Podsumował więc, że jeżeli wspólnota podjęła uchwałę o prowadzeniu ewidencji na takim poziomie, który jest dopuszczalny, to brak jest podstaw do wymagania od niej składania sprawozdań finansowych. Z przepisów nie wynika natomiast obowiązek składania szefowi KAS innych dokumentów, np. związanych z ewidencją nieruchomości.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 maja 2020 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.115.2020.1.SG