W jednym przepisie minister finansów dał podatnikom czas do „końca piątego miesiąca”, a w innym do „piątego miesiąca”. Wszyscy się głowią, co miał na myśli, skoro zapisał to inaczej. MF zapewnia, że termin został wydłużony identycznie.
Chodzi o rozporządzenie ministra finansów z 31 marca (Dz.U. z 2020 r. poz. 563). Przedłuża ono terminy na złożenie:
  • ORD-U (informacja o umowach zawartych z nierezydentami) oraz
  • IFT-2/2R (informacja o wysokości przychodu/dochodu uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
Przedłużenie terminu na złożenie IFT-2/2R dotyczy podatników, których rok podatkowy skończył się w terminie od 31 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020 r. Natomiast w przypadku ORD-U chodzi o przesunięcie terminu upływającego w okresie od 31 marca do 31 maja 2020 r.
Nie byłoby problemu, gdyby w obu przypadkach minister użył tych samych sformułowań. Niestety, zapisał to inaczej.
Nie byłoby problemu, gdyby w obu przepisach minister użył tych samych sformułowań. Niestety, zapisał to inaczej
W przypadku IFT-2/2R napisał do „końca piątego miesiąca” po zakończeniu roku podatkowego, a w przypadku ORD-U − do „piątego miesiąca” od zakończenia roku podatkowego.
W praktyce problem mają nie tylko podatnicy, lecz nawet ich doradcy. Wskazują, że „piąty miesiąc” to nie to samo co „koniec piątego miesiąca”. Możliwe są więc – jak mówią − dwie opcje: albo termin został przesunięty do końca kwietnia br., albo do końca maja.
Chcąc rozwiać te wątpliwości, poprosiliśmy o stanowisko Ministerstwo Finansów. Z odpowiedzi MF wynika, że termin na złożenie ORD-U został również wydłużony do końca piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który informacja ta jest sporządzana.
Resort wyjaśnia, że minister rozporządzeniem z 31 marca wydłużył termin do sporządzenia i przesłania informacji ORD-U o dwa miesiące. Zgodnie z art. 12 par. 3 ordynacji podatkowej terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było − w ostatnim dniu tego miesiąca.
Odpowiedź MF na pytania DGP
Stosownie do postanowień par. 3 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 68), informacje o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) sporządza się za rok podatkowy i przesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie trzech miesięcy, licząc od zakończenia tego roku podatkowego.
Na podstawie par. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 563), termin do sporządzenia i przesłania informacji ORD-U został przedłużony do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który informacje są sporządzane. W wyniku tego termin do sporządzenia i przesłania informacji ORD-U uległ wydłużeniu o dwa miesiące.
Zgodnie z regułą wyrażoną w art. 12 par. 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było − w ostatnim dniu tego miesiąca.
Oznacza to, że przedłużony termin, o którym mowa w par. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych, kończy się w ostatnim dniu piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który informacja jest sporządzana.