Przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku kooperowali z zagranicznymi podmiotami powiązanymi, albo zagraniczną firmą posiadającą w Polsce stałą placówkę, powinni do końca marca poinformować o tym fiskusa.
Reklama
Zwolnienie z tego obowiązku już nie obowiązuje i fiskus nie pracuje nad jego przywróceniem. Potwierdza to odpowiedź biura prasowego Ministerstwa Finansów na pytanie DGP.
Chodzi o obowiązek składania ORD-U, czyli informacji o umowach zawartych z nierezydentami. Zgodnie z par. 3 rozporządzenia ministra finansów z 24 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. poz. 2061) przedsiębiorcy powinni to zrobić, gdy:
a) zawarli umowę z zagranicznym kontrahentem, który bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w ich zarządzaniu lub kontroli, albo posiada udział w ich kapitale uprawniający do co najmniej 5 proc. praw głosu,
b) inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5 proc. wszystkich praw głosu,

Reklama
c) zawarli umowę z zagranicznym kontrahentem, który posiada w Polsce przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo.
W dwóch pierwszych przypadkach ORD-U trzeba złożyć, gdy suma należności lub zobowiązań wynikająca z zawartych umów przekroczyła równowartość 300 tys. euro.
W trzecim przypadku w informacji uwzględnić trzeba umowy, w których jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekroczyła równowartość 5 tys. euro.
ORD-U trzeba złożyć do właściwego urzędu skarbowego do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, czyli zasadniczo do 31 marca 2020 r.
W rozliczeniu za 2018 r. przedsiębiorcy nie musieli składać ORD-U. Mogli powołać się na art. 82 par. 1a ordynacji podatkowej, który zwalniał z takiego obowiązku firmy składające uproszczone sprawozdania PIT-TP lub CIT-TP (informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi).
Przepis ten został jednak uchylony z początkiem 2019 r., gdy weszła w życie nowelizacja z 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193). Zmieniła ona m.in. przepisy o cenach transferowych i zastąpiła sprawozdania PIT-TP i CIT-TP obowiązkiem składania elektronicznego formularza TP-R.
W odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo Finansów poinformowało, że „w odniesieniu do formularza TPR nie są aktualnie prowadzone prace legislacyjne, których przedmiotem byłoby przyjęcie rozwiązania skutkującego zwolnieniem podatników z obowiązku składania informacji ORD-U, analogicznie do wyłączenia podmiotów sporządzających uproszczone sprawozdania CIT-TP oraz PIT-TP na podstawie uchylonego art. 82 par. 1a ordynacji podatkowej”.
Tym samym podatnicy rozliczający się za 2019 r. powinni składać ORD-U w urzędach skarbowych.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 22 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Bd 655/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia