Zaakceptowany wczoraj przez Radę Ministrów projekt specustawy różni się od pierwotnej wersji. Pojawiły się nowe limity zwolnień podatkowych, ale też przywrócono 0,5 proc. PCC od firmowych pożyczek.
Ministrowie zaakceptowali projekt w trybie obiegowym. W piątek ma go przyjąć Sejm.
W porównaniu do pierwotnej wersji są pewne nowości, ale nie takich domagają się przedsiębiorcy i eksperci. Tarcza antykryzysowa nie odracza bowiem terminów na zapłatę podatków przez przedsiębiorców (a jedynie zaliczki na podatek płacone przez płatników). Nie przesuwa też terminu na sporządzenie CIT-8 i sprawozdań finansowych (planowane zmiany dotyczą tylko jednostek finansów publicznych oraz non profit – patrz: tekst obok).
W zakresie VAT zmiany sprowadzają się do przesunięcia do lipca br. wejścia w życie nowego JPK_V7M i JPK_V7K dla dużych firm (nie dla małych i średnich) oraz nowej matrycy.

Jednak z PCC od pożyczek

W projekcie przyjętym przez rząd nie ma już zwolnienia z zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek, które firmy zaciągną do 31 sierpnia br. To oznacza, że pożyczkobiorcy będą musieli zapłacić 0,5 proc. PCC od wartości pożyczki.

Nowe limity zwolnień

Istotną nowością w porównaniu z pierwotnym projektem jest zmiana w ustawie o PIT limitów zwolnień podatkowych. W 2020 r. limity zwolnień z PIT miałyby wynieść:
 • dla zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji (art. 21 ust. 1 pkt 9a) – z 1 tys. zł do 3 tys. zł;
 • nadal bez limitu byłyby zwolnione zapomogi wypłacane w razie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z funduszu socjalnego, ZFŚS, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami. Natomiast limit zwolnienia z PIT dla zapomóg wypłacanych z innych źródeł (o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b) zostanie zwiększony – z 6 tys. zł do 10 tys. zł;
 • dla świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych (art. 21 ust. 1 pkt 67) – z 1 tys. zł do 2 tys. zł, a nowy limit obowiązywałby zarówno w 2020 r., jak i w 2021 r. (zwolnienie nadal nie będzie dotyczyć bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towary lub usługi);
 • dla dopłat do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 (z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b) – z 2 tys. zł do 3 tys. zł, a nowy limit obowiązywałby zarówno w 2020 r., jak i w 2021 r.

Inne zwolnienia i odliczenia

Zrezygnowano z propozycji, aby zwolnione z PIT, CIT i ryczałtu ewidencjonowanego były przychody z otrzymanego w 2020 r. wsparcia gwarancyjnego oraz z dopłat do kredytów i oprocentowania kredytów przyznawanych na podstawie specustawy.
Zachowano natomiast zasadę niepobierania PIT od świadczeń postojowych oraz polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu dla pracowników infrastruktury krytycznej.
Będzie również możliwość odliczania darowizn przekazanych w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. Chodzi o darowizny na rzecz: wskazanych podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych.
Podatnicy PIT i CIT będą odliczać te darowizny od podstawy obliczenia podatku, a ryczałtowcy – od przychodu.

Strata za 2020 r.

Poprawiono wcześniejszy błąd w propozycji rozliczania straty podatkowej za 2020 r. przez podatników CIT. Zarówno oni, jak i podatnicy PIT będą mogli odliczyć ją od dochodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, czyli wstecznie od dochodu za 2019 r. (maksymalnie 5 mln zł). W tym celu trzeba będzie w 2021 r., gdy będzie już znana strata za 2020 r., złożyć korektę zeznania za 2019 r.
Warunkiem będzie jednak, aby przychód podatnika w 2020 r. był o co najmniej 50 proc. niższy od przychodów osiągniętych w poprzednim roku (2019 r.). To będzie wiadomo dopiero po zakończeniu br. (czytaj też B2).

Płatność poza białą listę

Bez zmian pozostała propozycja wydłużenia terminu na zgłoszenie szefowi KAS płatności na rachunek spoza białej listy. Chodzi o płatności za transakcje o wartości ponad 15 tys. zł. Kto będzie chciał uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi zapłaty na rachunek spoza wykazu, ten będzie musiał złożyć zawiadomienie w ciągu 14 dni, a nie jak dotąd w ciągu 3 dni.

Zaliczki później

Aktualna pozostała propozycja późniejszej zapłaty zaliczek na PIT za marzec i kwiecień. Do 1 czerwca 2020 r. będą mogli je uregulować:
 • pracodawcy, którzy regulują zaliczki od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 • płatnicy potrącający zaliczki od umów-zleceń i umów o dzieło oraz od przychodów z praw majątkowych.

Ulga dla dłużników

Zachowano propozycje zmian w uldze na złe długi. Chodzi jedynie o dłużników (a nie wierzycieli) i tylko w PIT i CIT (nie w VAT).
Dłużnicy nie będą musieli po upływie 90 dni zwiększyć swojego dochodu podatkowego (przychodu – u ryczałtowców) o kwotę niezapłaconą wierzycielowi. Warunkiem będzie jednak, aby ich przychody w danym okresie rozliczeniowym spadły o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Podatnicy CIT, u których rok podatkowy kończy się przed 1 października 2020 r., nie będą musieli zwiększać podstawy opodatkowania z chwilą złożenia zeznania rocznego. Wolno im będzie doliczyć tę kwotę do dochodu przy rozliczaniu pierwszej zaliczki za 2021 r.

Bez zaliczek uproszczonych

Rząd zgodził się też na możliwość rezygnacji z uproszczonej formy zaliczek na PIT i CIT. Dotyczy to małych podatników, którzy na 2020 r. wybrali tę formę rozliczania się z fiskusem, a teraz ponoszą negatywne skutki pandemii.
Będą więc mogli rozliczać się nie na podstawie „tłustych” miesięcy sprzed dwóch lat (rozliczonych w zeznaniu złożonym w 2019 r.), tylko na podstawie dochodów faktycznie osiąganych w 2020 r. O rezygnacji wystarczy poinformować w zeznaniu rocznym składanym za 2020 r.

Przychody z budynków

Rząd zgodził się na przesunięcie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków. Chodzi o właścicieli centrów handlowych, domów towarowych, budynków biurowych i innych wynajmowanych, dzierżawionych, leasingowanych. Termin zapłaty podatku od przychodów z takich budynków za miesiące od marca do maja 2020 r. zostanie przedłużony do 20 lipca 2020 r. (zarówno w PIT, jak i w CIT).
Doprecyzowano jednak warunki przesunięcia terminu. Będzie to możliwe, gdy:
 • podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
 • przychody w 2020 r. (wszystkie, a nie tylko z budynków) znacząco spadną − będą niższe o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego (ten warunek był już w pierwotnym projekcie).
Tego drugiego warunku nie będą musieli spełnić podatnicy, którzy:
 • stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;
 • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów z budynków;
 • rozpoczęli działalność w 2020 r.
Doprecyzowano też, co należy rozumieć przez średnie miesięczne przychody z budynków.

Zdecyduje rada gminy

Rząd zgodził się, aby rady gmin mogły zwolnić z podatku od nieruchomości określone grupy przedsiębiorców, u których pogorszyła się płynność finansowa w związku z koronawirusem. Do tego potrzebna będzie uchwała, w której radni zdecydują, czy i kto miałby skorzystać z preferencji. Co istotne, zwolnienie mogłoby dotyczyć już części podatku za 2020 r.
Ponadto radni (a nie wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, jak pierwotnie zakładał rząd) będą mogli w uchwałach przedłużyć grupom przedsiębiorców terminy płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec – do 30 września br.
Rząd zrezygnował z pomysłu wydłużenia terminu zapłaty jednej raty podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne.

Podatek handlowy

Rząd utrzymał propozycję odroczenia do końca 2020 r. podatku od sprzedaży detalicznej. Dotychczasowe przepisy zakładały, że sklepy (głównie wielkopowierzchniowe) będą go płacić już od lipca br.

Schematy i ceny transferowe

Zawieszony ma być termin zgłaszania szefowi KAS krajowych schematów podatkowych – do dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. Zawieszenie nie będzie dotyczyło zgłaszania schematów transgranicznych.
Rząd utrzymał również przedłużenie do 30 września br. terminu na złożenie szefowi KAS lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dotyczyłoby to podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Postępowania i kontrole zawieszone

Przyjęty przez rząd projekt przewiduje też możliwość zawieszenia przez organ podatkowy – z urzędu lub na wniosek – postępowań i kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych i postępowań w sprawach gier hazardowych. Organ prowadzący postępowanie lub kontrolę będzie wydawał postanowienie o zawieszeniu i doręczał je stronom. Natomiast minister finansów będzie mógł wydać rozporządzenie, w którym kolejny raz zawiesi postępowania i kontrole.
Rząd utrzymał też propozycję ułatwień dotyczących kontroli celno-skarbowych w zakresie wyrobów akcyzowych i banderol. Nie będzie wymagana obecność funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz kontrolującego przy wszystkich czynnościach kontrolnych. W każdym przypadku naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie powiadamiał podmiot podlegający kontroli celno-skarbowej o takim odstąpieniu od obecności.
Ponadto projekt specustawy przewiduje możliwość delegowania zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy KAS innym służbom. Pozwala też przedłużyć funkcjonariuszowi okres przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej KAS o kolejne sześć miesięcy.