HUBERT JĄDRZYK

partner, PricewaterhouseCoopers

Podmiot posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego (UPG) będzie mógł korzystać z korzyści wynikających z:

  • pewnych uproszczeń celnych, np. będzie uprawniony do dokonywania scentralizowanej odprawy celnej oraz nie będzie zobowiązany do składania gwarancji celnej;
  • ułatwień w zakresie kontroli celnej dotyczących bezpieczeństwa i ochrony towarów, np. jego towarom będzie przypisywane niższe ryzyko celne niż zwykłym importerom, przez co nie będą podlegały każdorazowo kontroli celnej.

Rodzaj certyfikatu będzie określał, czy UPG może korzystać z uproszczeń celnych i/lub ułatwień w zakresie bezpieczeństwa. Rodzaj certyfikatu będzie wiązał się również z koniecznością spełnienia jednych i ewentualnym zwolnieniem z obowiązku spełnienia innych warunków i wymogów. Oto przykłady. Upoważniony podmiot gospodarczy posiadający certyfikat UPG - Uproszczenia celne, będzie mógł uniknąć stosowania tych samych ogólnych środków administracyjnych w każdym państwie członkowskim, mających na celu ocenę spełnienia minimalnych wspólnych kryteriów wymaganych dla uzyskania procedur uproszczonych. Zaletą posiadania wymienionego statusu UPG będzie to, że w przypadku wystąpienia o (kolejne) uproszczenie celne sprawdzane będą tylko pewne (szczegółowe) kryteria związane z konkretnym uproszczeniem.

Podmiot gospodarczy posiadający certyfikat UPG - Bezpieczeństwo, będzie musiał spełniać szczegółowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa jak wspomniano wyżej, ale za to będzie mógł się zakwalifikować do wyjątkowego skrócenia terminów składania deklaracji wstępnych (tj. prenotyfikacji o przybyciu towarów) oraz innych ułatwień w zakresie przepisów celnych zapewniających bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Z kolei upoważniony podmiot gospodarczy posiadający certyfikat UPG - Bezpieczeństwo i uproszczenia celne będzie mógł korzystać ze wszystkich wyżej opisanych ułatwień kontroli celnej w zakresie procedur uproszczonych, bezpieczeństwa i ochrony. Główne korzyści obejmują nie tylko niższą kategorię ryzyka celnego i zwolnienie z każdorazowego badania towarów (uproszczenia celne), ale także uznanie za bezpiecznego partnera dla instytucji rządowych i partnerów handlowych w ramach międzynarodowego łańcucha dostaw.

Not. KT