Niebawem nasza gmina otrzyma środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup autobusu dla przewozu podopiecznych środowiskowego domu samopomocy. Czy paragraf 629 będzie odpowiedni do ich zaksięgowania?
Warto przypomnieć, że prowadzenie środowiskowych domów samopomocy jest zleconym gminie zadaniem z zakresu administracji rządowej, co wynika z art. 18 ustawy o pomocy społecznej. Sam dom samopomocy jest zaś jednostką organizacyjną pomocy społecznej. W art. 51a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wskazano z kolei, że ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, są środowiskowy dom samopomocy lub klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pytania wynika, że środki mają być przeznaczone finalnie dla takiego podmiotu, a przekazującym będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Aby w należyty sposób zastosować klasyfikację budżetową po stronie dochodu, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na status prawny wspomnianego funduszu, ten czynnik będzie bowiem determinował wybór odpowiedniego paragrafu. I tak w art. 45 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób m.in. postanowiono, że PFRON jest państwowym funduszem celowym, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2a. Fundusz ten ma osobowość prawną, nie stosuje się do niego art. 29 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.
Z kolei wymieniony w pytaniu paragraf 629 został oznaczony jako: „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”. Zasugerowany paragraf dochodowy nie wydaje się rozwiązaniem trafnym, w tym samym załączniku do rozporządzenia ustawodawca przewidział bowiem także paragraf 635, czyli „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”. Z porównania tych paragrafów wynika, że oba dotyczą środków na cele realizacji inwestycji, z tym, że w paragrafie 635 wystąpiło jednoznaczne dookreślenie w podmiotu, który przekazuje owe środki, mowa bowiem o państwowym funduszu celowym. Skoro tak, to środki pochodzące z PFRON (mającego taki status) spełniają kryterium z paragrafu 635. W konsekwencji podane w zapytaniu środki należy ująć w paragrafie 635, a nie w paragrafie 629.
Podstawa prawna
• art. 18, art. 51a ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2473)
• art. 45 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2473)
ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D.U. z 2019 r. poz. 869; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 374)
• rozporządzenie z 2 marca 2010 r. ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1363)