Organ interpretacyjny nie musiał badać, czy korzyść podatnika przekracza 100 tys. zł. Wiążąca była dla niego opinia szefa KAS, że w sprawie mogła mieć zastosowania klauzula – orzekł po raz kolejny Naczelny Sąd Administracyjny.
Uchylił tym samym wyroki gliwickiego WSA, które kwestionowały postanowienia fiskusa odmawiające wydania interpretacji indywidualnych.
Powodem tych odmów było uzasadnione przypuszczenie, że w sprawie opisanej przez podatnika we wniosku o interpretację może mieć zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. W takiej sytuacji organ zwraca się do szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wydanie opinii w tej sprawie.
Do końca 2018 r. w przepisach był zapisany limit 100 tys. zł. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania miała zastosowanie tylko, jeżeli korzyść podatkowa przekraczała ten pułap.
W wielu wyrokach gliwicki sąd orzekł, że nie można odmówić podatnikowi interpretacji, jeżeli twierdzi on, iż ewentualna korzyść majątkowa nie przekracza 100 tys. zł. WSA był też zdania, że organ interpretacyjny nie jest związany opinią szefa KAS w sprawie stosowania klauzuli.
NSA kwestionował już jednak te rozstrzygnięcia. Zrobił tak m.in. 14 listopada 2019 r. (sygn. akt II FSK 3966/17) oraz 9 października 2019 r. (sygn. akt II FSK 3652/17).
Podobnie było i tym razem. Sąd kasacyjny łącznie rozpatrzył cztery sprawy dotyczące odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o interpretację. We wszystkich podatnicy spytali o skutki w PIT programu motywacyjnego. Wskazywali, że suma ewentualnych korzyści podatkowych nie przekroczy 100 tys. zł. Dyrektor KIS odmówił wydania interpretacji i zwrócił się do szefa KAS o opinię, czy w sprawie może być wydana decyzja z zastosowaniem klauzuli o unikaniu opodatkowania.
Podatnicy zaskarżyli te odmowy, a WSA w Gliwicach uwzględnił ich skargi.
Wszystkie te wyroki uchylił w całości NSA. Podkreślił, że postępowanie interpretacyjne kieruje się swoimi prawami i nie można w jego trakcie badać kwestii właściwych dla innych postępowań, w tym podatkowego czy dotyczącego wydania opinii zabezpieczającej.
Zdaniem NSA organ nie mógł też być związany oświadczeniem podatnika o wielkości korzyści podatkowej. Gdyby bowiem wnioskodawca podał ją niezgodnie z rzeczywistością (czego organ nie mógł zbadać), to wydana interpretacja byłaby pozbawiona mocy ochronnej.
NSA przyznał, że z ordynacji podatkowej nie wynika wprost wiążący charakter opinii szefa KAS. Ale jaki byłby sens jej wydawania, gdyby organ nie musiał się nią kierować? – spytała retorycznie sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka.

orzecznictwo

Wyroki NSA z 5 marca 2020 r., sygn. akt II FSK 917/18; II FSK 918/18; II FSK 919/18; II FSK 1014/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia