Limit transakcji bezgotówkowych 15 tys. zł nie ma zastosowania u rolników. Nawet jeśli są oni czynnymi podatnikami VAT, to nie są przedsiębiorcą – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
To oznacza, że spółka, która zapłaci rolnikowi powyżej 15 tys. zł na rachunek niezarejestrowany na białej liście, może zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów.
Spytała o to spółka, która zajmuje się ubojem i rozbiorem bydła. Tłumaczyła, że bydło kupuje głównie od rolników, którzy są czynnymi podatnikami VAT i wystawiają faktury, ale nie prowadzą działalności gospodarczej. Faktury często opiewają na kwoty przekraczające 15 tys. zł. brutto.
Spółka płaci rolnikom na rachunek bankowy wskazany na fakturze, ale jest to rachunek osobisty, wykorzystywany w ramach gospodarstwa rolnego. Spółka tłumaczyła, że rolnik nie może założyć w banku rachunku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, ponieważ nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.).
Jej obawy wiązały się z tym, czy zapłata powyżej 15 tys. zł na rachunek niezarejestrowany w wykazie szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biała lista) nie będzie się wiązał z brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych.
Dyrektor KIS rozwiał jej obawy. Wyjaśnił, że przepisy dotyczące płatności na rachunek zarejestrowany na białej liście odnoszą się do transakcji między przedsiębiorcami. Natomiast rolnicy – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej – nie podlegają prawu przedsiębiorców. W związku z tym nie są wpisywani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak również do Krajowego Rejestru Sądowego.
Zatem nie mają do nich zastosowania nie tylko przepisy o białej liście, ale również limit transakcji bezgotówkowych 15 tys. zł, wynikający z art. 15d ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT (analogicznie w art. 22p ust 1 pkt 1 ustawy o PIT) – wskazał dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 27 lutego 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.621.2019.1.AT