Firma jest dostawcą towarów wrażliwych. Złożyła kaucję gwarancyjną na rzecz urzędu skarbowego. Jakie operacje powinny zostać zaewidencjonowane w księgach rachunkowych?
Obrót towarami wrażliwymi obejmuje m.in. towary wskazane w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (np. wyroby stalowe i paliwa). Nabywca ww. towarów – co do zasady – ponosi solidarną odpowiedzialność wraz z ich dostawcą za prawidłową kalkulację i zapłatę VAT należnego, przypadającego na dostawę tych towarów (warunkiem odpowiedzialności nabywcy jest przekroczenie w danym miesiącu wartości dostarczanych na jego rzecz przez jednego dostawcę towarów wrażliwych wynoszącej – bez VAT – 50 tys. zł oraz świadomość nabywcy w momencie dostawy na jego rzecz towarów wrażliwych, że cała kwota VAT przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego). Wyjaśnienia tu wymaga, że oprócz towarów wrażliwych wskazanych w załączniku nr 13 (w stosunku do których przewidziana została solidarna odpowiedzialność dostawcy i nabywcy za prawidłowe rozliczenie VAT należnego wynikającego z ich dostawy), ustawodawca wskazał również (w załączniku nr 11 do ustawy o VAT) towary wrażliwe, w przypadku których zastosował alternatywne rozwiązanie, w formie mechanizmu odwrotnego obciążenia, polegającego na obciążeniu nabywcy tych towarów obowiązkiem rozliczenia VAT należnego, wynikającego z ich dostawy (art. 105a ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT).

Zwolnienie nabywcy