Zarówno premie roczne, jak i bonusy świąteczne oraz wakacyjne są kosztem kwalifikowanym w rozumieniu przepisów o uldze na badania i rozwój – potwierdził dyrektor KIS.
Pytanie zadała spółka produkcyjna, która prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Pracownikom wypłaca premie roczne: wynikową – zależną od wyników spółki, wypłacaną wraz z wynagrodzeniem za listopad (za okres od stycznia do końca listopada) oraz efektywnościową – związaną z niskim poziomem absencji, wypłacaną wraz z wynagrodzeniem za marzec roku następującego po roku, którego dotyczy premia (za okres od stycznia do końca grudnia).
Oprócz tego spółka wypłaca premie okolicznościowe: świąteczną – wypłacaną z wynagrodzeniem za listopad oraz wakacyjną – wypłacaną z wynagrodzeniem za czerwiec.
Spółka podkreślała, że premie nie mają charakteru świadczeń wypłacanych z zysku osiągniętego przez nią w danym roku. Zaznaczyła też, że premie okolicznościowe, pomimo zwyczajowych nazw (świąteczna, wakacyjna) nie są związane z przeznaczeniem (pracownik nie musi sfinansować z nich np. urlopu). Wszystkie one są natomiast przychodem ze stosunku pracy i podstawą potrącania składek. Pracownicy zatrudnieni przy działalności B+R prowadzą szczegółową ewidencje swojego czasu pracy, pozwalającą na określenie, w jakiej części czas przeznaczony na realizację działalności B+R pozostaje w ich ogólnym czasie pracy.
Spółka spytała, czy może odliczyć koszty premii (wraz z należnymi od nich składkami) w ramach ulgi B+R. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził.
Wyjaśnił, że w przypadku premii rocznych, uwzględnienie okresów, których one dotyczą, pozwoli w racjonalny sposób określić, w jakim zakresie koszt premii (i należnych z jej tytułu składek) jest kosztem kwalifikowanym, a więc poniesionym na działalność B+R.
Odnosząc się natomiast do premii okolicznościowych, które nie dotyczą danego okresu, ale mają charakter okazjonalnego zwiększenia wynagrodzeń pracowników za określony miesiąc (listopad i czerwiec), dyrektor KIS stwierdził, że:
  • premie wynikowe (wraz ze składkami) podlegają odliczeniu w części, w jakiej czas przeznaczony na działalność B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w okresie, którego premia dotyczy – tj. od początku stycznia do końca listopada;
  • premie efektywnościowe (wraz ze składkami) podlegają odliczeniu w części, w jakiej czas przeznaczony na działalności B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika B+R w roku, którego premia dotyczy – tj. od początku stycznia do końca grudnia;
  • premie świąteczne (wraz ze składkami) podlegają odliczeniu w części, w jakiej czas przeznaczony na działalność B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w miesiącu, wraz z wynagrodzeniem, za który premia jest wypłacana – tj. w listopadzie;
  • premie wakacyjne (wraz ze składkami) podlegają odliczeniu w części, w jakiej czas przeznaczony na działalności B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika B+R w miesiącu, wraz z wynagrodzeniem, za który premia jest wypłacana – tj. w czerwcu.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 24 stycznia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.523.2019.1.JKU