Nieodpłatne przekazanie wspólnikowi udziału w nieruchomości w związku z obniżeniem udziału kapitałowego w spółce komandytowej nie rodzi obowiązku podatkowego – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Fiskus w wydawanych interpretacjach twierdzi inaczej – że jest to przychód podlegający opodatkowaniu. Tak było również w tej sprawie.
Chodziło o jednego ze wspólników spółki komandytowej, którzy zamierzali wycofać z niej nieużywany w działalności gospodarczej grunt. Miał on zostać przekazany im nieodpłatnie do ich majątków prywatnych, na cele osobiste, proporcjonalnie do ich udziałów w spółce. Wspólnicy nie zamierzali występować ze spółki ani jej likwidować.
Wspólnik, którego udział w nieruchomości miał wynieść 97 proc., chciał się upewnić, że planowana operacja będzie neutralna podatkowo. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że nieodpłatne przekazanie nieruchomości oznacza dla wspólników przychód z działalności gospodarczej, opodatkowany PIT. Organ wywiódł to z zasad ogólnych wyrażonych w art. 14 ust. 1 i art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.
Interpretację tę uchylił WSA w Poznaniu. Orzekł, że przepisy, na które powołuje się fiskus, trzeba interpretować łącznie z art. 14 ust. 2 i ust. 3 ustawy o PIT. Wskazano w nich wyraźnie, co jest przychodem z działalności gospodarczej. Nie wymieniono w nich częściowego zwrotu wkładu w związku z obniżeniem udziału kapitałowego w spółce osobowej. Jest to zatem zdarzenie neutralne podatkowo – stwierdził WSA.
Zgodził się z tym NSA. Orzekł, że nieodpłatne przekazanie wspólnikowi udziału w nieruchomości, w związku z obniżeniem udziału kapitałowego, nie rodzi obowiązku podatkowego. Gdyby ustawodawca dopuszczał opodatkowanie, znalazłoby to odzwierciedlenie w przepisach prawa.
Wcześniej sąd kasacyjny wypowiedział się podobnie w wyrokach z 12 czerwca 2019 r. (sygn. akt 2000/17 i 2002/17).

orzecznictwo

Wyrok NSA z 30 stycznia 2020 r., sygn. akt II FSK 510/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia