Prywatny przedsiębiorca, który nie posiada akredytacji oświatowej i nie pozyskał środków publicznych na organizowane szkolenia medyczne, musi rozliczyć VAT od swoich usług – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Chodziło o spółkę organizującą kursy i szkolenia medyczne dla pielęgniarek, lekarzy i fizjoterapeutów w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych. Spółka była wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez urząd pracy.
Sądziła, że ma prawo do zwolnienia podatkowego bezpośrednio na podstawie art. 132 ust. 1 lit. i unijnej dyrektywy VAT. Przepis ten przyznaje zwolnienie również prywatnym instytucjom kształcącym, których cele są uznane przez dane państwo członkowskie za podobne do celów realizowanych przez podmioty publiczne.
Spółka wskazywała, że ma wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, co dodatkowo potwierdza, że działa podobnie do podmiotów publicznych.
Nie zgodził się z nią dyrektor izby skarbowej. Stwierdził, że spółka nie będzie działać w sposób podobny do podmiotów prawa publicznego, bo nie będzie prowadziła szkoleń pod kontrolą państwa, co zapewniałoby ich odpowiednią jakość i cenę.
Z wykładnią fiskusa zgodziły się również sądy obu instancji. WSA w Gdańsku orzekł, że nie wystarczy sam wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Zwrócił uwagę na to, że podmiot, który chce uzyskać wpis, musi spełnić jedynie warunki formalne. Nie jest w tym zakresie prowadzone jakiekolwiek dodatkowe postępowanie weryfikacyjne. Na dodatek, skoro spółka, organizując szkolenia, nie korzysta ze środków publicznych, to trudno uznać, że działa podobnie do podmiotów prawa publicznego – stwierdził WSA.
Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny. Orzekł, że skoro spółka nie posiada akredytacji oświatowej, nie finansuje szkoleń ze środków publicznych i nie organizuje ich na warunkach określonych w odrębnych przepisach, to nie spełni warunków zwolnienia określonych w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.
W uzasadnieniu sędzia Maja Chodacka odwołała się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 28 listopada 2013 r. (sygn. akt C-319/12). Trybunał nie wykluczył w nim zwolnienia z VAT dla komercyjnych podmiotów szkoleniowych, ale pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.
– Po tym wyroku ukształtowała się linia orzecznicza, zgodnie z którą do skorzystania z preferencji nie wystarczy sam wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Trzeba w tym celu zbadać naturę świadczonych usług – wyjaśniła sędzia Chodacka.
Dodała, że ze zwolnienia z VAT mogą skorzystać prywatne podmioty organizujące kursy bądź szkolenia ze środków publicznych oraz np. samorządy zawodowe.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 28 stycznia 2020 r., sygn. akt I FSK 1731/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia