Gmina, której jednostki budżetowe kupują towary lub usługi określone w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, muszą płacić kontrahentom w podzielonej płatności, jeśli kwota na fakturze przekracza 15 tys. zł. I to nawet wtedy, gdy w danej transakcji gmina występuje jako podmiot prawa publicznego.
Gmina, która wystąpiła o interpretację w tej sprawie, sądziła, że w jej przypadku obowiązek podzielonej płatności (split payment) nie ma zastosowania. Może go stosować, ale dobrowolnie.
Podkreśliła, że towary są kupowane dla celów pomocy społecznej, czyli w ramach realizacji samorządowych zadań własnych. W takiej sytuacji gmina nie działa jako podatnik VAT, tylko jako organ władzy.
Reklama
Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Odwołał się do art. 108 ust. 1a ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy muszą stosować podzieloną płatność, jeśli płacą za towary lub usługi określone w załączniku nr 15, a kwota brutto na fakturze przekracza 15 tys. zł.
Skoro gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i spełnione są pozostałe warunki, to powinna wpłacić równowartość VAT na rachunek VAT dostawcy, a należność netto na jego zwykły rachunek rozliczeniowy – wyjaśnił dyrektor KIS. Za bez znaczenia uznał to, że w danej transakcji samorząd występuje w charakterze podmiotu prawa publicznego.
Gmina mogłaby zapłacić całość na jeden rachunek (rozliczeniowy), tylko gdyby płaciła podmiotowi prywatnemu w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (art. 108 ust. 1e ustawy o VAT) – dodał organ.
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 7 stycznia 2020 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.607.2019.1.AG