W naszej jednostce zastanawiamy się, czy na członka zespołu spisowego przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej może powołać osobę odpowiedzialną materialnie.
Osoba odpowiedzialna materialnie (która podpisała umowę o materialnej odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za powierzone składniki), a także inna osoba zainteresowana wynikami spisu z natury, nie może być członkiem zespołów spisowych. Byłoby to wbrew zasadom spisu z natury.
Ma on przecież dostarczać obiektywnych informacji o potwierdzeniu istnienia poszczególnych składników majątkowych. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy spis z natury następuje w sposób komisyjny, a pomiaru i rejestracji poszczególnych składników majątku dokonują osoby, którym można zaufać, gdyż nie są zainteresowane wynikami spisu. Za takie osoby nie można uznać pracowników, którym zostały powierzone określone składniki majątku.
Odpowiadają oni bowiem za ich należyte przechowywanie, rozchodowanie i wykorzystanie. A spis z natury jest elementem kontrolnym, mającym na celu właśnie m.in. ocenę jakości pracy osób odpowiedzialnych za powierzone mienie.
Osoby odpowiedzialne materialnie powinny pomagać zespołom spisowym poprzez przygotowanie rejonu spisowego, m.in. uporządkowanie spisywanych składników majątku (np. według jednakowych asortymentów). Mogą też obserwować prace zespołu spisowego i na bieżąco zgłaszać ewentualne zastrzeżenia, które są rozstrzygane bezpośrednio przez zespół spisujący. Mogą być też proszone o podpisanie arkuszy spisowych na znak, że nie mają zastrzeżeń do poprawności dokonywanego spisu.
Podstawa prawna
• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1680)