Wydzielenie środków z nadwyżki operacyjnej na specjalnym koncie, by w przyszłości zwrócić z nich dopłaty udziałowcowi, nie jest działaniem sztucznym. Pozwoli wyodrębnić pozostałe kwoty, np. skapitalizowane odsetki od pożyczek i zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu.
Bez wdrożenia takiego jasnego podziału fiskus mógłby uznać, że odsetki przeznaczono na zwrot dopłat i dlatego nie mogą być one kosztem podatkowym. Potwierdził to szef Krajowej Administracji Skarbowej w piątej już opinii zabezpieczającej.
Zasadniczo chroni ona przed zastosowaniem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Fiskus ma prawo sięgnąć po klauzulę, gdy głównym lub jednym z głównych celów dokonania danej czynności było uzyskanie korzyści podatkowej, a sposób działania był sztuczny (art. 119a – 119zfn Ordynacji podatkowej).
Przedsiębiorcy, którzy obawiają się skutków zastosowania klauzuli, mogą wystąpić do szefa KAS o wydanie opinii zabezpieczającej. W tym celu trzeba zapłacić 20 tys. zł.
Zdecydowała się na to spółka, która przewidywała, że w nieodległej przyszłości będzie musiała zwrócić udziałowcowi dopłaty wniesione przez niego na podstawie art. 177–179 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tymi przepisami, w umowie spółki z o.o. można zobowiązać wspólników do wnoszenia dopłat w określonej wysokości. Środki te mogą być potem im zwracane, pod warunkiem że nie są wymagane na pokrycie straty.
Spółka założyła specjalne konto, na które wpłacała pieniądze z nadwyżki wygenerowanej w ramach działalności operacyjnej, z przeznaczeniem, że zostaną z nich zwrócone dopłaty. Cała procedura miała zagwarantować, że wspólnik faktycznie otrzyma zwrot dopłat, a nie np. odsetki od pożyczek.
Różnica dotyczyła skutków podatkowych, ponieważ dopłaty i ich późniejszy zwrot nie są ani przychodem, ani kosztem uzyskania przychodu (art. 12 ust. 4 pkt 11 i art. 16 ust. 1 pkt 53 ustawy o CIT). Kosztem podatkowym mogą być natomiast np. skapitalizowane odsetki od pożyczek (art. 16 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT).
Spółka obawiała się, że bez takiego jasnego wyodrębnienia fiskus mógłby zakwestionować koszty podatkowe z tytułu odsetek.
Szef KAS stwierdził, że wprawdzie spółka osiągnie korzyść podatkową (zachowa prawo do odliczenia odsetek od przychodu), a jej osiągnięcie będzie jednym z głównych powodów założenia specjalnego konta na zwrot dopłat, jednak nie będą spełnione inne warunki, o których mowa w przepisach o klauzuli generalnej. Działanie spółki nie będzie bowiem sztuczne. Nie można za takie uznać wdrożenia procedury, która z jednej strony pozwoli wywiązać się z obowiązków, jakie nakłada k.s.h., a z drugiej strony zabezpieczy prawidłowe funkcjonowanie i poprawne ewidencjonowanie kosztów – uznał szef KAS.
Opinia zabezpieczająca szefa KAS z 12 grudnia 2019 r., nr DKP3.8011.18.2019