Podstawą opodatkowania przy zamianie nieruchomości jest, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, wszystko, co stanowi zapłatę, pomniejszone o kwotę podatku – stwierdził dyrektor KIS.
Chodziło o zamianę działek między gminą a spółką. Gmina wydając spółce swoją działkę otrzymała jako zapłatę działkę o wartości 9545 zł oraz dopłatę 355 zł. Dopłata ta wzięła się z różnicy wartości zamienianych nieruchomości (co wynikało z operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę).
Dostawa gminnej działki była zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o tym podatku, dostawa działki przez spółkę była opodatkowana.
Gdy doszło do zawarcia przed notariuszem umowy zamiany, gmina zobowiązała się zapłacić spółce należny VAT. Dostała więc od spółki fakturę, w której wykazane były następujące wartości: kwota podstawy opodatkowania: 9545 zł, kwota VAT: 2195,35 zł, kwota należności brutto: 11 740,35 zł.
Gmina uznała, że spółka finalnie określiła cenę swojej działki na 11 740,35 zł. Zapłaciła więc za działkę w następującej formie: wydała swoją działkę i dopłaciła 2195,35 zł.
Sama również wystawiła fakturę, ale z uwagi na to, że dostawa działki gminnej była zwolniona z VAT, to na fakturze kwota netto była równa kwocie brutto.
Po otrzymaniu tego dokumentu spółka zażądała od gminy korekty wartości działki gminnej – na 9900 zł. Na kwotę tę miała się złożyć wartość działki 9545 zł i dopłata 355 zł.
Gmina powzięła wątpliwość, co w takim razie jest u niej podstawą opodatkowania. Nie zgadzała się z tezą, że podstawą tą jest wartość należącej do niej działki (gminnej). Uważała, że powinna przyjąć 11 740,35 zł, bo taka jest finalna cena transakcyjna, którą zapłaciła. Uważała, że w kwocie zapłaty musi uwzględnić VAT, bo jest to istotny składnik cenotwórczy, obciążający gminny budżet.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że podstawą opodatkowania przy zamianie nieruchomości jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dostawca otrzymał lub ma otrzymać od nabywcy, pomniejszoną o kwotę podatku. Wynika to z ogólnej zasady zapisanej w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.
Wyjaśnił, że zapłatą jest wynagrodzenie rzeczywiście otrzymane z tytułu dostawy towaru, „które stanowi wartość subiektywną stanowiącą odzwierciedlenie wartości, jaką dla odbiorcy ma towar będący wynagrodzeniem za dostawę towaru (kwota, jaką byłby on skłonny zapłacić)”.
W tej sytuacji więc podstawą opodatkowania będzie dla gminy suma wartości działki należącej do spółki oraz kwota dopłaty 355 zł, wynikającą z różnicy wartości zamienianych nieruchomości, pomniejszona o VAT należny – stwierdził dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 listopada 2019 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.604.2019.1.IK