Wprowadzeniu obowiązku podzielonej płatności nie towarzyszyła zmiana przepisów kodeksu postępowania cywilnego. A nie wszyscy komornicy mają rachunek VAT lub skłonni są przyjmować płatności za jego pośrednictwem.
Także w ustawie o VAT brak jest wyłączenia obowiązku stosowania split paymentu w odniesieniu do egzekucji wierzytelności. Wyłączenie dotyczy bowiem tylko potrącenia, o którym mowa w art. 498 kodeksu cywilnego.
To luka, która niewątpliwie wymaga doregulowania. Problem dotyczy bowiem nie tylko prawidłowości wywiązywania się z zobowiązań publicznoprawnych względem organów podatkowych, lecz także obowiązków nałożonych przepisami prawa cywilnego.