Od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów ciążą na komorniku sądowym obowiązki płatnika VAT. Czy do dostawy takich towarów może on zastosować wynikające z przepisów zwolnienia z podatku (i nie pobierać VAT), w sytuacji gdy nie może ustalić, czy spełnione są warunki do zastosowania tych zwolnień?
Organy egzekucyjne określone w ustawie z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2070) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów (art. 18 ustawy o VAT).
Od 1 września 2019 r. przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione, jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych, o których mowa w art. 18 ustawy o VAT, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do tej dostawy towarów zwolnień od podatku:
  • o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, 3 i 9‒10a ustawy o VAT (zob. art. 43 ust. 21 ustawy o VAT),
  • wprowadzonych na podstawie przepisów wydanych na mocy art. 82 ust. 2 i 3 (zob. art. 82a ustawy o VAT),
  • o których mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (zob. art. 113 ust. 10a ustawy o VAT).
Zatem, jeżeli komornik sądowy dokonując dostaw, o których mowa w art. 18 ustawy o VAT, nie może ustalić, czy od strony dłużnika spełnione są warunki do zastosowania zwolnienia do tej dostawy, to zwolnienia nie stosuje. Musi jednak udowodnić i udokumentować próby uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika.
Uwaga! Przepisów art. 43 ust. 21, art. 82a i art. 113 ust. 10a ustawy o VAT nie stosuje się do dostaw, o których mowa w art. 18 ustawy o VAT, dokonanych przed 1 września 2019 r. (zob. art. 13 ustawy nowelizującej z 4 lipca 2019 r.)
Podstawa prawna
• art. 18, art. 43 ust. 21, art. 82a, art. 113 ust. 10a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200)
• ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520)