JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

W 2002 roku podatniczka wymieniła we własnym zakresie okna. Jednocześnie na podstawie regulaminów obowiązujących w spółdzielni mieszkaniowej wpłaca składki na celowy fundusz wymiany okien, będący składnikiem funduszu remontowego. W 2006 roku podatniczka otrzymała od spółdzielni częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2002 roku w związku z wymianą okien, z jednoczesnym zobowiązaniem zwrotu otrzymanej kwoty w miesięcznych ratach wraz z czynszem. Koszt wymiany okien, jak i wpłaty na celowy fundusz wymiany okien (w latach 2001-2005) były przez podatniczkę odliczane w ramach ulgi remontowej. W zeznaniu podatkowym za rok 2006 podatniczka doliczyła do podatku 19 proc. kwoty otrzymanej od spółdzielni, tj. 558,57 zł. Czy wpłacając z powrotem do kasy spółdzielni otrzymaną kwotę 2939,83 zł, podatniczka powinna płacić podatek?

ODPOWIEDŹ IZBY

W myśl art. 27a ust. 14 ustawy o PIT w brzmieniu z 2003 roku, jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułów wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, a następnie po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu, do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Z kolei z treści art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku), podatnik jest zobowiązany wykazać i doliczyć kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności.

Zatem podatnicy, którzy korzystali z odliczeń od podatku w związku z poniesieniem wydatków związanych z wymianą stolarki okiennej, a następnie otrzymali zwrot części odliczonej kwoty od spółdzielni mieszkaniowej, są zobowiązani doliczyć do podatku należnego za dany rok, w którym nastąpił zwrot - 19 proc. kwoty zwróconej przez spółdzielnię mieszkaniową.

Odnosząc te regulacje do omawianego przypadku, w sytuacji gdy zarówno koszt wymiany okien, dokonanej w 2002 roku, jak i wpłaty na celowy fundusz wymiany okien (w latach 2001-2005) były przez podatniczkę odliczane w ramach ulgi remontowej, a następnie - tj. w 2006 roku - podatniczka otrzymała w ramach refundacji kwotę w wysokości 2939,83 zł, była zobowiązana doliczyć do podatku należnego za 2006 rok 19 proc. kwoty otrzymanej od spółdzielni, tj. 558,57 zł.

Ponadto, jeżeli w 2007 roku, czyli następującym po roku, w którym podatniczka otrzymała dofinansowanie ze spółdzielni, dokona zwrotu otrzymanej refundacji, tj. kwoty 2939,83 zł, i jednocześnie nie wycofa kwoty zgromadzonej na indywidualnym koncie w związku z wpłatami na celowy fundusz wymiany okien, podatniczka może się ubiegać o zwrot doliczonej do podatku kwoty 558,57 zł, w zeznaniu podatkowym za rok, w którym dokona zwrotu otrzymanej refundacji, tj. w 2007 roku. Jednocześnie w sytuacji, gdyby w 2007 roku podatniczka wycofała środki zgromadzone w latach 2000-2005 na indywidualnym koncie (niezależnie od formy wycofania) będzie zobowiązana, w zeznaniu podatkowym za rok 2007, doliczyć do podatku dokonane wcześniej z tego tytułu odliczenia na fundusz remontowy.

Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 sierpnia 2007 r., nr PB I-3/4117/IN-41/US/07/FM

EWA MATYSZEWSKA