Podatnicy, którzy dostali zwrot pieniędzy za wymianę okien, muszą wykazać je przed fiskusem. Ministerstwo Finansów nakazuje wypłatę z tego tytułu opodatkować w rocznym PIT. Zdaniem ekspertów zwroty z funduszu remontowego nie powinny być opodatkowane
ANALIZA
Podatnicy, którzy wymienili okna na własny koszt, a następnie otrzymali zwrot tych środków, np. ze spółdzielni mieszkaniowej, muszą go wykazać w rocznym PIT i opodatkować jako dochód z innych źródeł. Takie stanowisko prezentuje Ministerstwo Finansów.
Jak podkreśla Aleksandra Kosonowska, starszy konsultant w Accreo Taxand, zdaniem MF zwrot wydatków stanowi dla lokatorów tzw. przychód z innych źródeł (bez względu na to, czy ma on formę pieniężną, czy też spółdzielnia zaliczyła go na poczet czynszu). Oznacza to, że w ocenie MF lokatorzy, otrzymujący zwrot wydatków ze spółdzielni, muszą zapłacić od niego podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony według skali podatkowej.
- Rozliczenie zwrotu powinno nastąpić w zeznaniu rocznym (co do zasady PIT-36). Ministerstwo Finansów uznaje również, że spółdzielnia mieszkaniowa, zwracając wydatki, ma obowiązek przygotowania informacji PIT-8C - przypomina Aleksandra Kosonowska.
Informacja PIT-8C dla podatnika stanowi podstawę do wypełnienia zeznania rocznego, zaś dla urzędu podstawę do jego zweryfikowania.

Sporo rozbieżności

Rozliczenie refundacji kosztów stolarki okiennej przez spółdzielnie mieszkaniowe przysparza podatnikom wielu problemów. Na ten aspekt zwraca uwagę Krzysztof Ścipień, starszy asystent podatkowy w BDO Numerica International Auditors & Consultants biuro w Katowicach, który stwierdza, że wątpliwości rodzi rozbieżność stanowisk prezentowanych przez organy podatkowe oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.
Do 17 grudnia 2008 r. obowiązywało korzystne dla podatników stanowisko MF, wyrażane również w wydawanych przez organy podatkowe interpretacjach, m.in. w postanowieniu naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku z 29 maja 2007 r. (nr PD-406/2/07), zgodnie z którym wypłacone przez spółdzielnię członkom spółdzielni oraz osobom niebędącym jej członkami kwoty z tytułu częściowego zwrotu poniesionych przez nich uprzednio nakładów związanych z wymianą stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych nie powodują powstania po stronie tych osób przysporzenia majątkowego, a więc nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.
- Zatem wypłaty refundacji nie stanowią przychodu z innych źródeł - podkreśla Krzysztof Ścipień.
Zastrzega jednak, że odmienne stanowisko przedstawił w wydanej 17 grudnia 2008 r. interpretacji prawa podatkowego dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB2/415-1423/08-2/AS), stwierdzając, że zwrot członkom spółdzielni przez spółdzielnię kosztów wymiany stolarki okiennej w swoich mieszkaniach, w formie gotówkowej czy też w formie obniżenia czynszu, powoduje powstanie po stronie tych pierwszych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Na spółdzielni natomiast ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C oraz przekazania jej podatnikowi i właściwemu organowi podatkowemu w terminie do końca lutego roku następnego, za który ma być składane zeznanie podatkowe.
- Wydana decyzja, w wyniku której bezpośredni obowiązek rozliczenia przychodu z tytułu dofinansowania wymiany okien spoczywa na podatniku PIT, jest tym bardziej zaskakująca i niepokojąca, ponieważ np. WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 23 grudnia 2008 r. (sygn. akt I SA/Go 878/08) uznał, że zwrot przez spółdzielnię mieszkaniową kosztów wymiany stolarki okiennej nie stanowi przychodu z innych źródeł - cytuje Krzysztof Ścipień.Niejednolite interpretacje

Kwestie opodatkowania zwrotu wydatków na wymianę stolarki okiennej otrzymanego od spółdzielni mieszkaniowej zostały poruszone w piśmie Ministerstwa Finansów z 14 lutego 2007 r. (nr DD3-066-207/KD/06/1062), przygotowanego w związku z pojawiającymi się niejednolitymi interpretacjami wydawanymi przez naczelników urzędów skarbowych.
Jak tłumaczy Marcin Biernacki, prezes zarządu firmy Biernacki w Krakowie, w interpretacjach tych można było znaleźć stanowisko, zgodnie z którym zwroty wydatków otrzymywane od spółdzielni mieszkaniowych nie były uznawane za przychody. Spółdzielnie mieszkaniowe dokonują tego typu zwrotów ze środków funduszu remontowego, który w całości finansowany jest ze składek członków spółdzielni.
- Otrzymane przez nich zwroty wydatków nie powodują powstania po ich stronie przysporzenia majątkowego i nie stanowią tym samym przychodu podatkowego - stwierdza Marcin Biernacki.

Resort chce podatku

We wspomnianym piśmie MF zajęło jednak odmienne stanowisko, twierdząc, że kwoty refundacji wypłacane przez spółdzielnie mieszkaniowe swoim członkom z tytułu poniesionych przez nich wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego stanowią przychód z innych źródeł. Jako uzasadnienie minister wskazał, że kwoty otrzymane ze spółdzielni tytułem zwrotu wydatków nie są wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych określonym w art. 21 ustawy o PIT.
W takim przypadku kwotę otrzymanego zwrotu należy wykazać w zeznaniu podatkowym za rok, w którym powstał przychód.
- Stanowisko MF jest nieprawidłowe, co potwierdza również orzecznictwo sądów administracyjnych. Z tytułu otrzymania zwrotu poniesionych wydatków lokatorzy nie otrzymują żadnego przysporzenia majątkowego, zatem zdarzenie to powinno być dla nich neutralne podatkowo - argumentuje Aleksandra Kosonowska.
Jej zdaniem ze względu na jednoznaczne stanowisko MF w przypadku nieuwzględnienia zwrotu wydatków w rozliczeniu rocznym ryzyko sporu z urzędem skarbowym wydaje się znaczne.
- Ostrożni podatnicy mogą zapłacić podatek, a następnie rozważyć jego odzyskanie w ramach procedury stwierdzenia nadpłaty - podpowiada nasza rozmówczyni z Accreo Taxand.

Zwrot z funduszu bez PIT

Przyjrzyjmy się szczególnie sytuacji, gdy zwrot środków za wymianę okien jest wypłacany lokatorom z funduszu remontowego, na który sami odprowadzają składki.
Zdaniem Patrycji Kozłowskiej, asystenta podatkowego w ITA Doradztwo Podatkowe, to podatnik ponosi wydatki na fundusz remontowy spółdzielni.
Opodatkowanie kwot zwracanych podatnikowi z funduszu remontowego nie znajduje oparcia w przepisach podatkowych (w przypadku opodatkowania zwracanych kwot podatnik płaciłby podatek od kwot, które sam wpłacał na fundusz remontowy spółdzielni).
- Domaganie się opodatkowania tych kwot znajduje się w rażącej sprzeczności z obowiązującymi przepisami - tłumaczy Patrycja Kozłowska.
Podkreśla też, że podobne stanowisko zajął WSA w Gliwicach. W wyroku z 13 marca 2008 r. (sygn. akt I SA/GL 914/07) sąd stwierdził, że otrzymany przez lokatorów spółdzielni z funduszu remontowego, finansowanego w całości ze składek tych osób, zwrot kosztów poniesionych przez nich uprzednio na wymianę stolarki okiennej (na podstawie uchwalonego wcześniej regulaminu) nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o PIT i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.