ANALIZA

Podatnicy, którzy wymienili okna na własny koszt, a następnie otrzymali zwrot tych środków, np. ze spółdzielni mieszkaniowej, muszą go wykazać w rocznym PIT i opodatkować jako dochód z innych źródeł. Takie stanowisko prezentuje Ministerstwo Finansów.

Jak podkreśla Aleksandra Kosonowska, starszy konsultant w Accreo Taxand, zdaniem MF zwrot wydatków stanowi dla lokatorów tzw. przychód z innych źródeł (bez względu na to, czy ma on formę pieniężną, czy też spółdzielnia zaliczyła go na poczet czynszu). Oznacza to, że w ocenie MF lokatorzy, otrzymujący zwrot wydatków ze spółdzielni, muszą zapłacić od niego podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony według skali podatkowej.

- Rozliczenie zwrotu powinno nastąpić w zeznaniu rocznym (co do zasady PIT-36). Ministerstwo Finansów uznaje również, że spółdzielnia mieszkaniowa, zwracając wydatki, ma obowiązek przygotowania informacji PIT-8C - przypomina Aleksandra Kosonowska.

Informacja PIT-8C dla podatnika stanowi podstawę do wypełnienia zeznania rocznego, zaś dla urzędu podstawę do jego zweryfikowania.

Sporo rozbieżności

Rozliczenie refundacji kosztów stolarki okiennej przez spółdzielnie mieszkaniowe przysparza podatnikom wielu problemów. Na ten aspekt zwraca uwagę Krzysztof Ścipień, starszy asystent podatkowy w BDO Numerica International Auditors & Consultants biuro w Katowicach, który stwierdza, że wątpliwości rodzi rozbieżność stanowisk prezentowanych przez organy podatkowe oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.

Do 17 grudnia 2008 r. obowiązywało korzystne dla podatników stanowisko MF, wyrażane również w wydawanych przez organy podatkowe interpretacjach, m.in. w postanowieniu naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku z 29 maja 2007 r. (nr PD-406/2/07), zgodnie z którym wypłacone przez spółdzielnię członkom spółdzielni oraz osobom niebędącym jej członkami kwoty z tytułu częściowego zwrotu poniesionych przez nich uprzednio nakładów związanych z wymianą stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych nie powodują powstania po stronie tych osób przysporzenia majątkowego, a więc nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.

- Zatem wypłaty refundacji nie stanowią przychodu z innych źródeł - podkreśla Krzysztof Ścipień.

Zastrzega jednak, że odmienne stanowisko przedstawił w wydanej 17 grudnia 2008 r. interpretacji prawa podatkowego dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB2/415-1423/08-2/AS), stwierdzając, że zwrot członkom spółdzielni przez spółdzielnię kosztów wymiany stolarki okiennej w swoich mieszkaniach, w formie gotówkowej czy też w formie obniżenia czynszu, powoduje powstanie po stronie tych pierwszych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Na spółdzielni natomiast ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C oraz przekazania jej podatnikowi i właściwemu organowi podatkowemu w terminie do końca lutego roku następnego, za który ma być składane zeznanie podatkowe.

- Wydana decyzja, w wyniku której bezpośredni obowiązek rozliczenia przychodu z tytułu dofinansowania wymiany okien spoczywa na podatniku PIT, jest tym bardziej zaskakująca i niepokojąca, ponieważ np. WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 23 grudnia 2008 r. (sygn. akt I SA/Go 878/08) uznał, że zwrot przez spółdzielnię mieszkaniową kosztów wymiany stolarki okiennej nie stanowi przychodu z innych źródeł - cytuje Krzysztof Ścipień.