Słowacja jest jednym z krajów, które konkurują z Polską, często skutecznie, o inwestycje zagraniczne. Zdaniem Wojciecha Sawickiego, starszego konsultanta w Accreo Taxand, podstawowe argumenty przemawiające za inwestowaniem na Słowacji to tania siła robocza, dogodna lokalizacja na mapie Europy oraz przejrzysty system podatkowy.

Najczęściej wybieranymi przez inwestorów formami działalności na Słowacji są spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (słowacki skrót: s.r.o.) oraz spółka akcyjna (słowacki skrót: a.s.).

Spółka z o.o.

Kapitał założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 200 tys. koron słowackich (SKK).

- Założycielem spółki musi być co najmniej jedna osoba fizyczna lub osoba prawna. Minimalny wkład każdego z udziałowców wynosi 30 tys. SKK. Część kapitału założycielskiego - 30 proc. udziałowcy zobowiązani są pokryć przed złożeniem w rejestrze informacji o zamiarze rejestracji spółki. W momencie składania wniosku o rejestrację spółki kapitał zakładowy musi być pokryty do wysokości co najmniej 100 tys. SKK. Pozostała część kapitału zakładowego powinna zostać opłacona w okresie pięciu lat od dnia powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialności. Wspólnicy mogą przewidzieć w statucie spółki krótszy okres opłacenia kapitału zakładowego - podkreśla Wojciech Sawicki.

Dodaje, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna również posiadać kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 10 proc. kapitału założycielskiego.

Spółka akcyjna

Z danych naszego rozmówcy z Accreo Taxand wynika, że dla spółki akcyjnej przepisy słowackiego prawa handlowego określają minimalny kapitał założycielski w wysokości 1 mln SKK lub 25 tys. euro. Powinien on zostać pokryty przez akcjonariuszy w okresie jednego roku od dnia powstania spółki. Spółka akcyjna powinna posiadać kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 10 proc. kapitału założycielskigo. Podobnie jak w sytuacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zapasowy może być wykorzystywany tylko w celu pokrycia strat spółki.

Spółka jawna

Niektórzy inwestorzy decydują się na działalność na Słowacji w formie spółki jawnej. Jej udziałowcami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne (inne spółki).

- Spółka jawna nie ma określonego kapitału założycielskiego, niemniej jednak podmioty zakładające spółkę jawną mogą ustalić kapitał założycielski. Jeżeli nie jest inaczej określone w statucie spółki, każdy wspólnik jest uprawniony do działania w imieniu spółki. Podstawową zaletą spółki jawnej są niewielkie koszty związane z jej założeniem oraz funkcjonowaniem. Jednocześnie wspólnicy muszą być świadomi, że odpowiadają za zobowiązania spółki osobistym majątkiem - wskazuje Wojciech Sawicki.

Założenie oddziału

Osoby prawne, jak również osoby fizyczne mogą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Słowacji również poprzez oddział. Oddział należy zarejestrować w rejestrze handlowym. W tym celu należy zgłosić następujące informacje: imię, nazwisko oraz adres osoby zarządzającej i reprezentującej oddział, miejsce siedziby oddziału, jak również inne informacje. Osobą zarządzającą oddziałem może być zarówno Słowak, jak i osoba innej narodowości. W sytuacji, gdy oddziałem zarządza osoba innej narodowości (z wyłączeniem osób mających narodowość jednego z krajów będących członkami Unii Europejskiej lub OECD), powinna ona posiadać tymczasowe zezwolenie na pracę na terytorium Słowacji. Oddział nie ma osobowości prawnej i nie został dla niego określony minimalny kapitał założycielski. Jednocześnie oddział nie jest zobowiązany do dokonywania audytu finansowego.

Podatki dochodowe

Zgodnie ze słowackim prawem podatkowym podstawowym czynnikiem decydującym o opodatkowywaniu danego podmiotu jest rezydencja podatkowa.

Stawka podatku od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od towarów i usług została ustalona liniowo i wynosi 19 proc.

Podatkiem dochodowym od osób prawnych opodatkowane są osoby prawne (spółki kapitałowe) oraz osoby, które nie są osobami fizycznymi. Co do zasady, koszty związane z uzyskaniem przychodu obniżają podstawę opodatkowania. Wyjątkowo niektóre koszty, np. koszty reprezentacji czy wydatki na podróże służbowe powyżej określonych limitów nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

- Słowackie prawo podatkowe przewiduje zwolnienie podatkowe dla dywidend wypłacanych przez słowacką spółkę udziałowcowi mającemu siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. Zwolnienie to zostało wprowadzone w ramach implementacji Dyrektywy 90/435/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spó- łek zależnych różnych państw członkowskich, podkreśla Wojciech Sawicki.

Dodaje też, że zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stronami są Polska i Słowacja, odsetki wypłacane polskiemu podmiotowi, przykładowo z tytułu pożyczki udzielonej spółce słowackiej, mogą być opodatkowane według stawki 10-proc. pod warunkiem, że polski podmiot przekaże słowackiej spółce certyfikat potwierdzający polską rezydencję. W sytuacji, gdy podmiot wypłacający odsetki nie będzie posiadał certyfikatu rezydencji, powinien zostać pobrany podatek według podstawowej stawki 19 proc.

Należności licencyjne rozumiane m.in. jako wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania dzieła albo patentu lub też znaku towarowego opodatkowane są według stawki 5 proc. pod warunkiem posiadania przez spółkę słowacką polskiego certyfikatu rezydencji. W sytuacji, gdy podmiot wypłacający należności licencyjne nie będzie posiadał certyfikatu rezydencji, powinien zostać pobrany podatek w wysokości 19 proc.

Ponadto, zważywszy że Słowacja implementowała Dyrektywę 2003/49/EC w sprawie wspólnego systemu podatkowego dla spółek powiązanych w różnych państwach członkowskich z tytułu przychodów w postaci odsetek oraz należności licencyjnych, w zakresie, w jakim spełnione są określone w niej warunki, wypłacane odsetki bądź należności licencyjne mogą być całkowicie wyłączone od opodatkowania w państwie źródła (tj. Słowacji).

Zgodnie ze słowacką regulacją prawną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych osoba fizyczna będzie postrzegana jako rezydent na Słowacji i w konsekwencji całość dochodu takiej osoby będzie opodatkowana na Słowacji, jeżeli zostanie jej przyznany status stałego rezydenta lub też, jeżeli przebywa na terytorium Słowacji przynajmniej 183 dni w roku (przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania).

- Nierezydent jest zobowiązany do opodatkowania na Słowacji dochodów, których źródła znajdują się na Słowacji. Ponadto dochód osób fizycznych pracujących dla stałego zakładu, których wynagrodzenie pokrywane jest przez ten zakład, opodatkowane są na Słowacji bez względu na to, czy kryterium 183 dni jest spełnione - argumentuje Wojciech Sawicki.

Opodatkowanie VAT

Zobowiązany do rejestracji na VAT w Słowacji jest podmiot, który osiągnie roczny obrót w wysokości przekraczającej 1,5 mln SKK.

- Do zarejestrowania na VAT bez względu na wysokość osiągniętego obrotu zobowiązani są również: osoba prawna lub osoba fizyczna nabywająca przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa na podstawie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa; zagraniczny podmiot wykonujący czynności opodatkowane VAT na terytorium Słowacji, zagraniczny podmiot dokonujący dostaw wysyłkowych osobom niezarejestrowanym na VAT na Słowacji, o ile wartość dostarczonych towarów przekroczy 1,5 mln SKK (w sytuacji gdy dostarczone towary są opodatkowane akcyzą, zagraniczny podmiot zobowiązany jest do rejestracji na VAT niezależnie od wartości dostarczonych towarów); podmiot dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za kwotę przekraczającą w roku 420 tys. SKK. Jednocześnie możliwa jest dobrowolna rejestracja - wyjaśnia Wojciech Sawicki.

Według niego, stawka VAT wynosi 19 proc. Jednocześnie pragnie zauważyć, że od 1 stycznia 2007 r. stosuje się obniżoną 10-proc. stawkę VAT do leków oraz produktów medycznych.

FORMY DZIAŁALNOŚCI

Inne formy prowadzenia działalności na Słowacji to: spółka komandytowa, spółka europejska (Societas Europaea) oraz spółdzielnia.

19 proc. wynosi stawka liniowa na Słowacji