3 proc.

Właściwa stawka VAT na tego typu produkty określona jest w załączniku nr 6 ustawy o podatku od towarów i usług i wynosi 3 proc. Stawka VAT na ziemniaki wynika z art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3 proc. w odniesieniu do czynności, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W załączniku nr 6 do ustawy w poz. 1 zostały wymienione zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe z wyłączeniem pewnych grup towarów (ex PKWiU 01.11).

Oznacza to, że dla ziemniaków stosuje się 3-proc. stawkę VAT. Należy wspomnieć, że przy zakupach od rolników ryczałtowych niektórych produktów rolnych (między innymi ziemniaków) przysługuje przedsiębiorcy możliwość zaliczenia do podatku naliczonego tzw. zryczałtowanego zwrotu podatku, który otrzymuje rolnik. Wynika to ze specjalnego systemu rozliczania VAT od nabywanych od rolnika ryczałtowego produktów. Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów, na której wykazuje się kwotę zwrotu VAT.

Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że: nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną, zapłata należności za produkty rolne nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu oraz w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 5 proc. kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku i wynika z faktury VAT RR wystawionej przez przedsiębiorcę (kupującego) na rzecz rolnika ryczałtowanego. Pomimo jednak wystawienia dla rolnika ryczałtowanego faktury z 5-proc. podatkiem, który stanowi zryczałtowany zwrot, dalsza sprzedaż odbywa się przy zastosowaniu stawki właściwej dla danego towaru.

BOGDAN ŚWIĄDER

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 146 ust. 1 pkt 1 oraz poz. 1 załącznika nr 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).