W związku z istotną zmianą w zakresie katalogu towarów objętych odpowiedzialnością solidarną zmodyfikowano również inne zasady jej funkcjonowania. Zrezygnowano przede wszystkim z możliwości wnoszenia kaucji gwarancyjnej.

Ustawodawca argumentuje, że instytucja kaucji gwarancyjnej nie spełniała dotychczas swojej prewencyjnej, zabezpieczającej roli, gdyż w praktyce była wykorzystywana przez podmioty działające nielegalnie i była traktowana jako swego rodzaju uwiarygodnienie statusu podatnika.

W konsekwencji z dniem 1 listopada 2019 r. zostaną uchylone regulacje art. 105a ust. 3 pkt 3 i 4 oraz art. 105b–105d ustawy o VAT, które odnosiły się do możliwości wnoszenia kaucji gwarancyjnej, zasad jej wnoszenia oraz zwrotu czy prowadzenia przez Szefa KAS wykazu podmiotów, które złożyły taką kaucję.

Zaproponowano, aby przesłanki pozytywne, jak i negatywne odpowiedzialności były tak jak dotychczas przedmiotem czynności dowodowych.
Podobnie jak obecnie odpowiedzialność za zaległości podatkowe sprzedawcy będzie dotyczyć tylko i wyłącznie części proporcjonalnie przypadającej na dostawę tych towarów dokonaną na rzecz danego podatnika.

Przykład: Nabywca kupił kamery cyfrowe po bardzo okazyjnej cenie – za 10 000 zł. Zakup został udokumentowany fakturą VAT. Kupujący nigdy dotychczas nie współpracował z dostawcą. Dostawca sam zgłosił się do nabywcy w celu przedstawienia bardzo korzystnej oferty cenowej. Zapłata należności ma być dokonana na rachunek rozliczeniowy w PLN prowadzony w polskim banku. Termin płatności znacznie odbiega od tych stosowanych w branży – sprzedawca chce otrzymać środki w ciągu jednego dnia od dostawy. W związku z tym, że nabywca towarów powziął uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności sprzedawcy, dokonał zapłaty w ramach MPP. Tym samym nawet gdy kwota VAT nie zostanie uregulowana przez sprzedawcę do urzędu skarbowego, nabywca nie będzie odpowiadał za zaległość podatkową sprzedawcy. Nabywca nie poniesie odpowiedzialności solidarnej za zaległość podatkową sprzedawcy w części podatku przypadającej na omawianą dostawę kamer cyfrowych, gdyż dokonał płatności w ramach MPP.

Więcej o zmianach w VAT przeczytasz w książce:

Split payment od 1 listopada 2019 r. >>>>>