Czy przysługuje mi zwolnienie z podatku, jeżeli mam podpisaną umowę zlecenie, w której jest podana kwota netto? Mam 24 lata.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych (ulga dla młodych) obejmuje również przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT. Ulga dla młodych dotyczy przychodów otrzymanych do ukończenia 26. roku życia.
Zwolnienie można zastosować pod warunkiem, że przychody z wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia są uzyskiwane od przedsiębiorcy, np. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej (np. spółki z o.o. lub akcyjnej), jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (np. spółki jawnej).
Reklama
Zwolnieniem nie są objęte przychody uzyskane na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Słowem, jeżeli czytelnik wykonuje umowę w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, to uzyskany w ten sposób przychód nie będzie zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.

Reklama
W artykule „Może być problem z odliczeniem składek ZUS za 2019 r.” (DGP nr 177/2019) przeczytałam, że podatnik nie może odliczyć składek, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony. A jak rozliczyć składki, które ponosi pracodawca? Czy będą one w całości stanowiły koszty uzyskania przychodów (według mnie tak), czy od części przychodu zwolnionego też trzeba je traktować jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu?
Ograniczenia w możliwości odliczania składek, których podstawę stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, dotyczą zasad ustalania podstawy obliczania podatku dochodowego pracownika.
Nowe przepisy nie mają natomiast wpływu na sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów pracodawcy. Na podstawie art. 22 ust. 6bb ustawy o PIT składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba (np. stosunek pracy), określone w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:
1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne – w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;
2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony – nie później niż do 15. dnia tego miesiąca.
W związku z tym składki zapłacone ze środków płatnika za obowiązkowe ubeczenie społeczne pracownika, w dalszym ciągu można traktować jako koszt uzyskania przychodu pracodawcy, po spełnieniu warunków określonych w cytowanych przepisach.
Czy po wykorzystaniu limitu zwolnienia podatkowego (85 528 zł w 2020 r.) przez pracownika do 26. roku życia należy stosować stawkę podatkową 17 proc. (i próg podatkowy), czy 32 proc. (jako że łącznie z przychodem zwolnionym przekroczony został próg podatkowy)? Słowem, czy przychód zwolniony wlicza się do progresji podatkowej?
Zwolnieniem objęta jest tylko kwota przychodu do wysokości limitu (w 2020 r. – 85 528 zł). Pozostała część przychodu, tj. nadwyżka ponad kwotę limitu, podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach, przy zastosowaniu skali podatkowej – 17 proc. i 32 proc. w 2020 r.
Przychodu objętego ulgą dla młodych nie bierze się pod uwagę na potrzeby ustalenia momentu przekroczenia progu podatkowego i obliczenia podatku według skali podatkowej. Oznacza to, że po wyczerpaniu limitu ulgi osiągnięcie progu podatkowego ustala się z uwzględnieniem przychodu podlegającego opodatkowaniu, z wyłączeniem przychodu zwolnionego z podatku. W przeciwnym razie doszłoby do zawyżenia zobowiązania podatkowego w trakcie roku.