Kto przeniesie majątek za granicę, zapłaci podatek dopiero wtedy, gdy sprzeda przynajmniej część majątku lub zrealizuje część zysku. Tak ma być do grudnia 2021 r.
To odpowiedź Ministerstwa Finansów na zarzuty o niezgodności polskich przepisów dotyczących exit tax z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości UE. Dotyczyły one właśnie wymogu natychmiastowej zapłaty tej daniny. Pisaliśmy o tym w artykule „Polski exit tax może być niezgodny z unijną dyrektywą” (DGP nr 185/2018).
Planowane przedłużenie terminu do wpłaty podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków (exit tax) ma dotyczyć wyłącznie podatników PIT. Opublikowany został projekt rozporządzenia w tej sprawie.
Zasadą jest – zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. przepisami – że exit tax powinien być zapłacony w ciągu 7 dni, licząc od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym wartość rynkowa przenoszonego majątku przekroczyła 4 mln zł. Nie ma przy tym znaczenia, co stanie się z przenoszonym mieniem. Ważne jest samo jego przeniesienie. Dlatego formalnie exit tax nazywa się podatkiem od niezrealizowanych zysków.


%20>
Projekt rozporządzenia zakłada przesunięcie terminu opodatkowania. Obowiązek zapłaty będzie powstawał również w terminie 7 dni, ale dopiero po miesiącu, w którym podatnik utraci w całości lub w części składnik majątku objęty exit taxem. Utratą składnika majątku będzie: jego zbycie, realizacja praw wynikających z praw pochodnych lub pochodnych instrumentów albo inne zdarzenie skutkujące utratą własności lub prawa do składnika majątku.
Słowem, podatek od niezrealizowanych zysków zostanie odroczony do momentu zbycia majątku lub realizacji zysków. Oznacza to, że exit tax pojawi się w momencie np. zbycia składnika majątku, a nie jego przeniesienia za granicę.
Projekt przewiduje też, że jeśli podatnik sprzeda tylko część składnika majątku (np. udział), to będzie musiał uregulować tylko część podatku (tę, która przypadnie na dochód z utraconego składnika majątku). Resztę zapłaci później, po zbyciu pozostałych składników majątku.
Takie zasady mają obowiązywać nie dłużej niż do 1 grudnia 2021 r. Jeżeli do tego czasu podatnik nie sprzeda pozostałej części majątku, to na uiszczenie daniny od niezrealizowanych zysków będzie miał miesiąc – do 31 grudnia 2021 r.
Ministerstwo Finansów przekonuje, że rozporządzenie ułatwi podatnikom zapłatę daniny do czasu otrzymania przez nich pieniędzy (gdy utrata ma charakter odpłatny) lub do czasu nieodpłatnego przekazania majątku (np. w formie darowizny).
Resort zapewnia też, że taki sposób realizacji poboru podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków jest zgodny z orzecznictwem TSUE.
Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia MF w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników PIT podatku należnego od dochodu z niezrealizowanych zysków – w konsultacjach