Wyliczając dochód zagranicznej spółki kontrolowanej, osiągnięty od 1 stycznia 2018 r., polski podatnik nie może uwzględnić dywidend za lata 2015–2017 w części nieodliczonej ze względu na zbyt małe dochody tej spółki – stwierdził dyrektor KIS
To efekt zmiany od 2018 r. przepisów dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Chodzi o nowelizację z 27 października 2017 r. (Dz.U., poz. 2175 ze zm.). O jej skutki spytała polska spółka akcyjna, posiadająca udziały m.in. w zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC), w tym w spółce portugalskiej.
Za lata 2015–2017 polska spółka ustalała dochód portugalskiej, odliczając kwoty otrzymywanych od niej dywidend. Były one zwolnione z podatku, na podstawie dyrektywy Rady 2011/96/UE. Wysokość dochodu nie pozwalała jednak na odliczenie dywidend w całości.
Spółka chciała wiedzieć, czy obliczając podstawę opodatkowania portugalskiej CFC za 2018 r. i lata następne, ma prawo nadal pomniejszać jej dochód o dywidendy otrzymane od niej w latach poprzednich (a więc uwzględniać kwoty nieodliczone).

Zmiana od 2018 r.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że jest to niemożliwe. Powołał się na art. 24a ust. 4 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 2018 r. Obecnie wynika z niego, że od podstawy opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej można wyłączyć jedynie dywidendę efektywnie opodatkowaną w Polsce.
Natomiast w stanie prawnym obowiązującym do końca 2017 r. przepis ten brzmiał inaczej. Stanowił, że podstawą opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej jest jej dochód po odliczeniu kwot m.in. dywidendy otrzymanej przez podatnika od tej CFC.
– Przepis nie uzależniał zatem możliwości odliczenia kwoty dywidendy od jej uprzedniego uwzględnienia w podstawie opodatkowania podatnika – podkreślił dyrektor KIS. Przyznał, że przed zmianą przepisów spółka prawidłowo odliczała otrzymywane dywidendy (zwolnione z opodatkowania na podstawie przepisów dyrektywy), ale odliczeń tych nie może już kontynuować.

Bez wpływu na podatek

Dyrektor KIS wskazał też na przepis przejściowy nowelizacji z 2017 r. (art. 4 ust. 1). Zakładał on, że przepisy ustawy o CIT w brzmieniu nadanym nowelizacją stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.
– Poza tym przepisem ustawodawca nie wprowadził żadnej innej normy, która miałaby zastosowanie do dywidend otrzymanych w okresie poprzedzającym wprowadzenie zmian – zwrócił uwagę dyrektor KIS.
Przywołał też uzasadnienie nowelizacji z 2017 r. Napisano w nim, że zasadniczym celem jest uszczelnienie systemu opodatkowania dochodów, „tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu”.
Intencją było więc m.in. uszczelnienie przepisów o CIT. Przyjęcie za prawidłowe stanowiska podatnika byłoby odwrotne do zamierzonej zmiany – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 czerwca 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.100.2019.1.MM