Przedsiębiorca prowadzi kursy tańca (cykliczne zajęcia taneczne), warsztaty taneczne. W ramach prowadzonej działalności udostępnia swoim klientom sale, które są odpowiednio przystosowane i wyposażone do ćwiczenia tańca.
Zapewnia on również obecność na sali tańca instruktora, który m.in. pilnuje przestrzegania regulaminu, dba o bezpieczeństwo, dobiera odpowiedni dla danych układów/kroków tańca repertuar muzyczny, służy pomocą przy objaśnieniu sposobu wykonywania niektórych kroków tanecznych. Możliwość korzystania z rad instruktora jest zawarta w cenie wejścia na salę taneczną. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja regulaminu zajęć przez uczestników. Wejście na salę możliwe jest po uiszczeniu stosownej opłaty w formie karnetu. Czy świadczenie takich usług podlega opodatkowaniu stawką 8 proc.?
Na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146aa pkt 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8 proc. W załączniku nr 3 do ustawy o VAT pod pozycją 186 zostały zaś wymienione „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU. Należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182‒185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.
Obniżoną stawkę VAT stosuje się na podstawie art. 41 ust. 2 zw. z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT do usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu), co oznacza, że objęte tym przepisem są tylko te świadczenia, które normalnie (typowo) wchodzą do tych usług.
W analizowanej sprawie przedsiębiorca prowadzi zajęcia tańca, tj. usługi wstępu na salę taneczną z możliwością korzystania z jej wyposażenia (łącznie z infrastrukturą) oraz pomocy instruktora. Obecnie organy podatkowe akceptują, że usługi wstępu na teren prowadzonego obiektu oraz uczestniczenia w zajęciach grupowych (taniec) prowadzonych w specjalnie przygotowanych do tego salach spełniają przesłanki uprawniające do objęcia ich obniżoną stawką VAT w wysokości 8 proc. na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146aa pkt 2 ustawy oraz poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Usługi te należy bowiem zakwalifikować jako „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” (zob. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 września 2018 r., nr 0114-KDIP4.4012.414.2018.2.AS; interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 sierpnia 2015 r., nr IPPP2/4512-590/15-2/MMa).
Podsumowując, organizowane przez przedsiębiorcę zajęcia taneczne mogą być opodatkowane preferencyjną 8-proc. stawką VAT.
Podstawa prawna
Art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146aa pkt 2 oraz poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).