Jestem początkującym księgowym w urzędzie i mam pytanie dotyczące sposobu księgowania spłat rat kredytu. Czy mogę ujmować takie operacje na koncie 130 jako jednostki budżetowej – urzędu gminy?
Nie. Wynika to z następujących okoliczności. Sugerowane w zapytaniu konto 130 zostało oznaczone w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. jako „Rachunek bieżący jednostki”. Ustawodawca opisał je jako służące do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym.
Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych:
  • otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223;
  • z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych), w korespondencji z kontem 101, 221 lub innym właściwym kontem.
Na stronie Ma konta 130 ujmuje się zaś:
  • zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki, jak również środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołów: 1, 2, 3, 4, 7 lub 8. Ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej może być też stosowana alternatywnie na kontach korespondujących z kontem rachunku bieżącego jednostki;
  • okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 222;
  • okresowe przelewy środków pieniężnych dla dysponentów niższego stopnia (ewidencja szczegółowa według dysponentów, którym przelano środki pieniężne), w korespondencji z kontem 223.
Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych.
Co jednak istotne, wspomniane konto 130 nie będzie właściwym rozwiązaniem dla ewidencji spłat rat kredytu. Rozwiązaniem prawidłowym będzie ujmowanie tych operacji na koncie 133 ‒ oznaczonym jako „Rachunek budżetu”. W opisie do tego konta wskazano, że służy ono do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu.
Zapisy na koncie 133 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem. Dalej zaś postanowiono m.in., że na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu, w tym również wypłaty dokonane w ramach kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu (saldo kredytowe konta 133), oraz wypłaty z tytułu spłaty kredytu przelanego przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134.
Z powyższego wynika więc, że spłata rat z tytułu zaciągniętego kredytu (która jest rozchodem) powinna następować z rachunku budżetu i podlegać ewidencji na koncie 133, a nie na koncie 130.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.).