Podatnik rozpocznie sprzedaż przez platformę Amazon. W związku z tym sprzedawane towary będzie wysyłał do magazynów Amazona w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, skąd będą wysyłane do klientów. Jak należy rozliczać taką sprzedaż na gruncie VAT?
Jedną z czynności podlegających w Polsce opodatkowaniu VAT jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (zob. art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT). Do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dalej: WDT) dochodzi przy tym nie tylko na skutek dostaw towarów wywożonych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (zob. art. 13 ust. 1 ustawy o VAT; są to najczęściej spotykane wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów). Dzieje się tak również na skutek przemieszczania przez podatnika lub na jego rzecz towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które to towary zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej: WNT), albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika (zob. art. 13 ust. 3 ustawy o VAT).
Do takich właśnie WDT (oraz do WNT w innych państwach członkowskich na podstawie obowiązujących w tych państwach odpowiedników art. 11 ust. 1 ustawy o VAT) dochodzi w związku z przemieszczaniem przez podatników towarów z Polski do magazynów firmy Amazon znajdujących się w innych państwach członkowskich. W przedstawionej sytuacji u podatnika występować więc będą trzy czynności podlegające opodatkowaniu VAT, z czego tylko jedna w Polsce (zob. np. interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 listopada 2017 r., nr 0112 KDIL1-3.4012.413.2017.2.JN oraz z 2 października 2018 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.488. 2018.1.RM). Będą to nietransakcyjne WDT w Polsce (na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o VAT) oraz nietransakcyjne WNT w państwach członkowskich położenia magazynów firmy Amazon (na podstawie obowiązujących w tych państwach odpowiedników art. 11 ust. 1 ustawy o VAT), a także dostawy towarów w państwach członkowskich, w których położone są magazyny firmy Amazon (opodatkowanych na zasadach określonych przepisami państw członkowskich).
Nietransakcyjne WDT mogą przy tym korzystać z opodatkowania stawką 0 proc. Odpowiednie zastosowanie ma art. 42 ust. 1‒4, 11 i 12 ustawy o VAT (zob. art. 42 ust. 14 ustawy o VAT), a zatem jednym z warunków opodatkowania takich WDT stawką 0 proc. jest posiadanie przez podatnika dokonującego przemieszczenia właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadanego mu przez kraj członkowski, do którego towary są przemieszczane (zob. np. interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lutego 2011 r., nr IBPP3/443-901/10/KO). Powoduje to, że w celu uzyskania możliwości stosowania stawki 0 proc. do dokonywanych nietransakcyjnych WDT podatnik musi zarejestrować się jako podatnik VAT UE w państwach członkowskich, w których położone są magazyny, do których są przemieszczane towary podatnika. Jeżeli podatnik nie spełni tego warunku, to nietransakcyjne WDT będą opodatkowane VAT według stawek krajowych (najczęściej 23 proc.).
Przyjmuje się najczęściej, że nietransakcyjne WDT, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o VAT, powinny być dokumentowane fakturami (zob. np. interpretację indywidualną dyrektora KIS z 16 sierpnia 2017 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.206.2017.2.MC). W konsekwencji dokonywane na skutek przemieszczania towarów z Polski do innych państw członkowskich nietransakcyjne WDT podatnik powinien dokumentować fakturami (ze stawką 0 proc. lub stawką krajową – zależnie od tego, czy spełnione są warunki zastosowania stawki 0 proc. do dokonywanych nietransakcyjnych WDT) wystawianymi na siebie samego jako podatnika państw członkowskich, w których znajdują się magazyny. Faktury te rozliczane powinny być jedynie dla celów VAT (przemieszczenia, o których mowa, nie wywołują skutków na gruncie podatku dochodowego).

Podstawa prawna Art. 5 ust. 1 pkt 5, art. 13 oraz art. 42 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).