O rozliczeniu VAT od usług budowlanych nadal powinien decydować moment zgłoszenia prac do odbioru, a nie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego – wynika z najnowszego komunikatu Ministerstwa Finansów.
Zdaniem resortu wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 2 maja 2019 r. (sygn. akt C-224/18) niewiele zmienił w tym zakresie. MF zastrzegło jednak, że jest to jego wstępne stanowisko po analizie orzeczenia unijnego trybunału. Niewykluczone, że zmieni się ono po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wcześniej zadawał TSUE pytanie prejudycjalne w tej sprawie.
Unijny trybunał orzekł, iż jeśli z umowy wynika, że o wykonaniu prac budowlanych decyduje podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, to dopiero z tą chwilą powstaje obowiązek podatkowy w VAT. TSUE wziął pod uwagę, że spółka, której sprawę rozpatrywał, realizowała umowę opartą na warunkach kontraktowych FIDIC. To zaś oznacza, że bez akceptacji prac przez odbiorcę musiałaby rozliczać podatek na podstawie własnych szacunków, a nie ostatecznie należnego jej wynagrodzenia.
Eksperci i przedstawiciele branży budowlanej byli zadowoleni z takiego orzeczenia unijnego trybunału. Podkreślali, że wiele firm znajdowało się w podobnej sytuacji i musiało w związku z tym rozliczać się na podstawie szacunkowego wynagrodzenia. Ostateczne i wiążące zawsze jest ustalane dopiero wtedy, gdy ich kontrahent zgodzi się na odbiór prac – podkreślano.
Ministerstwo Finansów jest jednak innego zdania. Twierdzi, że w usługach budowlanych i budowlano-montażowych w zdecydowanej większości przypadków znana jest wartość kontraktowa prac zgłaszanych przez wykonawcę do odbioru. To ta wartość powinna być też zasadniczo uznawana za podstawę opodatkowania VAT. Jeśli potem na skutek zastrzeżeń odbiorcy trzeba byłoby ją skorygować, to wykonawca powinien wystawić fakturę korygującą.

Księga Podatkowa Przedsiębiorcy. Zmiany w 2019 r.>>>

Tym samym aktualna pozostaje wykładnia zaprezentowana w interpretacji ogólnej ministra finansów z 1 kwietnia 2016 r., nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141, z której wynika, że dla rozliczenia podatku od towarów i usług najważniejsza jest chwila zgłoszenia wykonanych prac do odbioru.