Formularze rocznych zeznań podatkowych nie przewidują, że podatnik w stosunku do transakcji z 2018 r. może skorzystać z nowych regulacji dotyczących dokumentacji cen transferowych. Co gorsza, z powodu zaniechań fiskusa wątpliwości pojawiają się też przy pozostałych wymogach sprawozdawczych.
Z dniem 1 kwietnia 2019 r. upływa ustawowy termin na złożenie przez większość podatników podatku dochodowego od osób prawnych deklaracji CIT-8 za 2018 r. W świetle nowych regulacji obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. w zakresie cen transferowych rodzą się liczne pytania dotyczące prawidłowego wypełniania CIT-8 w przypadku, gdy podatnik podejmie decyzję o stosowaniu wobec transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 r. nowych przepisów. Z podobnym problemem mierzą się podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w terminie do 30 kwietnia zobligowani są złożyć PIT-36/PIT-36S /PIT-36L/PIT-36LS. Kłopot jest także przy wypełnianiu CIT-TP/PIT-TP oraz ze składaniem oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. A wszystko przez formularze, których Ministerstwo Finansów nie dostosowało do nowych regulacji. I zapewne już tego nie zrobi, bo to wymaga zmiany rozporządzeń, a na to – szczególnie w przypadku CIT-8 – jest już za późno.
Jak zatem prawidłowo wypełnić niezaktualizowane formularze, gdy podatnik na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193; dalej: ustawa zmieniająca) podejmie decyzję o stosowaniu nowych przepisów (wprowadzonych tą ustawą zmieniającą) konsekwentnie do wszystkich transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 r.? Zapytaliśmy o to Ministerstwo Finansów, ale do dnia zamykania tego numeru nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Pewne jest w zasadzie jedynie to, że dokonawszy takiego wyboru, trzeba zastosować nowe regulacje. Wynika to zresztą z wyjaśnień opublikowanych 1 lutego br. na stronie MF. Czytamy w nich bowiem, że:
„W przypadku dokonania takiego wyboru, zarówno do określenia obowiązków związanych z cenami transferowymi (np. określenia transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych), jak i treści samego obowiązku (np. zawartości lokalnej dokumentacji cen transferowych) zastosowanie znajdą już przepisy wprowadzane ustawą zmieniającą. Jednocześnie, wybór przez podmiot powiązany możliwości zastosowania nowych regulacji do transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 r. oznacza, że podmiot ten nie będzie musiał sporządzać równocześnie dokumentacji podatkowej na podstawie przepisów obowiązujących w 2018 r. – tj. przepisy obowiązujące w 2018 r. nie będą mogły być zastosowane jednocześnie z przepisami obowiązującymi od początku 2019 r.”.
Z uwagi na pojawiające się wątpliwości dotyczące obowiązków z zakresu cen transferowych (tj. złożenie CIT-TP/PIT-TP oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej), a także upływający 1 kwietnia 2019 r. ustawowy termin złożenia prawidłowo wypełnionego zeznania podatkowego CIT-8 za rok podatkowy 2018 DGP skierował zapytanie do Ministerstwa Finansów, jak podatnicy mają wybrnąć z opisywanych kłopotów. O treści odpowiedzi poinformujemy niezwłocznie po jej otrzymaniu. Poniżej zamieszczamy zaś jedną z możliwych wykładni interpretacyjnych będącą jednocześnie – w ocenie naszych ekspertów – wykładnią najbardziej prawdopodobną.
Uwaga! Na potrzeby dalszych wyjaśnień przyjęliśmy następujący stan faktyczny: Podatnik spełnia przesłanki, by skorzystać ze zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych – wprowadzonego ustawą zmieniającą do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm..; dalej: ustawa o CIT) art. 11n (pkt 1 oraz następne art. 11n) oraz odpowiednio do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej: ustawa o PIT) art. 23z (pkt 1 oraz następne art. 23z) – i podjął decyzję o wyborze nowych regulacji do transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 r. ©℗
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
Formularze zeznań podatkowych (CIT-8, PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS) aktualnie dostępne na stronie MF nie przewidują sytuacji, w której podatnik skorzysta z nowych regulacji w stosunku do roku ubiegłego. Odpowiednie pozycje druków odsyłają konsekwentnie do obowiązków, o których mowa w art. 9a ustawy o CIT (odpowiednio art. 25a ust. 1 ustawy o PIT).

CIT-8 [wersja 26 i 27]

PIT-36L/PIT-36LS [wersja 15]

PIT-36/PIT-36S [wersja 26]

PIT/B [wersja 16]

Podatnik zwolniony z obowiązków dokumentacyjnych

Podatnik, który w efekcie zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 11n ustawy o CIT (odpowiednio art. 23z ustawy o PIT), nie ma obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych do żadnej z transakcji kontrolowanych realizowanych w roku 2018, powinien w odpowiedzi na pytania 26, 28 i 29 CIT-8 wskazać pozycję 2) nie (odpowiednio 10 PIT-36L/PIT-36LS albo 38/38a PIT-36/PIT-36S).

Podatnik zwolniony z części obowiązków dokumentacyjnych

Podatnik, który w efekcie zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 11n ustawy o CIT (odpowiednio art. 23z ustawy o PIT), nie ma obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych jedynie do części z transakcji kontrolowanych realizowanych w roku 2018, powinien w odpowiedzi na pytania 26, 28 i 29 CIT-8 wskazać pozycję 1) tak (odpowiednio 10 PIT-36L/PIT-36LS albo 38/38a PIT-36/PIT-36S).
Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

Podatnik zwolniony z obowiązków dokumentacyjnych

Z racji zastosowania wobec wszystkich realizowanych w 2018 r. transakcji kontrolowanych zwolnienia, o którym mowa w art. 11n ustawy o CIT lub art. 23z ustawy o PIT, odatnik nie będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Podatnik zwolniony z części obowiązków dokumentacyjnych

Z racji zastosowania jedynie w odniesieniu do części z realizowanych w 2018 r. transakcji kontrolowanych zwolnienia, o którym mowa w art. 11n ustawy o CIT lub art. 23z ustawy o PIT, podatnik będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.
W oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podmiot powiązany oświadcza, że:
1) sporządził lokalną dokumentację cen transferowych;
2) ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
Uwaga! Artykuł 11m ustawy o CIT (odpowiednio art. 23y ustawy o PIT) przewiduje obowiązek składania urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) – przez podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia tejże dokumentacji. Do dnia zamknięcia numeru na stronie MF nie można było odnaleźć rozwiązań pozwalających wypełnić ten obowiązek. Czy zatem podatnik winien złożyć oświadczenie – w dotychczas obowiązującej formie papierowej – wskazując jednakże na okoliczność poddania się reżimowi prawnemu cen transferowych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.?
CIT-TP / PIT-TP
Zgodnie z dyspozycją art. 11t ustawy o CIT (odpowiednio 23zf ustawy o PIT) podmioty powiązane realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1 ustawy o CIT (odpowiednio art. 23z pkt 1 ustawy o PIT) przekazują szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o cenach transferowych za rok podatkowy.
Jednocześnie, zgodnie z przywołanymi na wstępie wyjaśnieniami MF: „Uregulowana w art. 44 ust. 2 ustawy zmieniającej możliwość stosowania przepisów do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r. nie dotyczy informacji o cenach transferowych (TP-R). Przepisy dotyczące informacji o cenach transferowych stosuje się do lat podatkowych rozpoczynających się po 1 stycznia 2019 r., a za 2018 r. – niezależnie od dokonanego wyboru stosowania regulacji w zakresie dokumentacji cen transferowych – składane jest uproszczone sprawozdanie na formularzu CIT/TP lub PIT/TP (jeśli na podstawie przepisów obowiązujących w 2018 r. taki obowiązek u podatnika powstał)”.
W świetle przytoczonych wyżej wyjaśnień MF prawidłowy zdaje się być wniosek, że w każdym z rozpatrywanych przypadków podatnik nie będzie zobowiązany do złożenia informacji o cenach transferowych TP-R. Jednocześnie obowiązek złożenia CIT-TP (odpowiednio PIT-TP) w każdym przypadku powstanie niezależnie od wyboru reżimu podatkowego przez podatnika.

Podatnik zwolniony z obowiązków dokumentacyjnych

Podatnik, z racji zastosowania wobec wszystkich realizowanych w 2018 r. transakcji kontrolowanych zwolnienia, o którym mowa w art. 11n ustawy o CIT lub art. 23z ustawy o PIT, nie będzie wprawdzie obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej, ale jeżeli jego przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym (tu 2018 r.) równowartość 10 mln euro, to w świetle wyjaśnień MF zobowiązany będzie do złożenia CIT-TP (odpowiednio PIT-TP).

Podatnik zwolniony z części obowiązków dokumentacyjnych

Podatnik, z racji zastosowania jedynie w odniesieniu do części z realizowanych w 2018 r. transakcji kontrolowanych zwolnienia, o którym mowa w art. 11n ustawy o CIT lub art. 23z ustawy o PIT, będzie zobowiązany do złożenia CIT-TP (odpowiednio PIT-TP), jeżeli jego przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym (tu 2018 r.) równowartość 10 mln euro.
Podobnie jednak jak zeznania podatkowe, również i aktualne formularze CIT-TP (PIT-TP) nie uwzględniają sytuacji, w której podatnik skorzystał ze zwolnienia w odniesieniu do transakcji kontrolowanych roku 2018, przewidzianego przepisami przejściowymi.